Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Презентирана Физибилити Студија за управување со отпадните води во сливното подрачје на река Струмица

DSC 0878На 25.08.2016 година во хотел Сириус во Струмица на градоначалниците и претставниците на комуналните претпријатија од 6-те општини од сливот (Босилово, Василево, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица) им беше презентирана најновата Физибилити студија изработена врз основа на сеопфатни еколошки, демографски, инженерски и економски анализи, која го покрива подрачјето на шест општини со 75 населени места во кои живеат околу 65 илјади жители.

Повеќе...

Објавен тендер бр. 44/2016 за чистење на речното корито на река Струмица

logoВо рамките на Програмата на Европска Унија за санирање на штетите од поплавите имплементиран од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) предвидено е чистење на коритото на реката Струмица од вегетација и наноси во должина од 24 км и 240.000 м3, геодетско снимање на речното корито, реконструкција на оштетените земјени насипи и регулирање на речното корито со санирање на насипи. За таа цел на 29.07.2016 година од страна на УНДП објавен е огласот бр. 44/2016 за доделување на договор за јавна набавка

Повеќе...

Во тек е обуката за земјоделските производители по проектот „Управување со сливот на река Струмица“

image 309.08.2016 (вторник) - Во тек е обуката со земјоделските производители, кандидати за грантови за воведување на агроеколошки мерки пријавени по огласот во рамките на проектот за управување со сливот на реката Струмица.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top