Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Организиран промотивен настан за презентација на ИПАРД 2 Програмата

DSC 0583На 21 декември 2016 година во х.Сириус во Струмица беше организиран промотивен настан за презентација на ИПАРД 2 Програмата 2014-2020 насловена како "Европски можности за македонското земјоделство".

Повеќе...

Обука за учеството на јавноста во постапката за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи

DSC 0537На 13-ти декември 2016 година во хотел „Сириус" во Струмица во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица се одржа работилница за граѓанските здруженија насловена како - Обука за учеството на јавноста во постапката за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи.

Повеќе...

XXIV Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

DSC 0661На 02.12.2016 година во Општина Василево се одржа XXIV Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

 

 

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top