Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Доделено признание за Центарот за развој на Југоисточниот регион

 

По повод празникот на Општина Конче 12 Јули, Градоначалникот на Општина Конче Благој Илиев, на свеченоста за Празник на Општина Конче на 12 Јули 2018 врачи признание на Г-а Жулиета Ѓуркова, раководител на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за особен придонес во работата на Општина Конче.

 

 

Прв координативен состанок на проектниот тим за проектот COMBINE2PROTECT

Во рамките на проекот „Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералнaта мрежа на заштитени подрачја - COMBINE2PROTECT” финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција - Р. Македонија, се одржа првиот состанок на проектниот тим во периодот од 05 до 06 јули, (четврток и петок), во Бизнис салата во Хотел Сириус, Струмица – Р. Македонија.

 

Одржана работна средба за новата Грантова шема на УНДП за Југоисточниот плански регион

Во рамките на проектот „Подобрување на општинското владеење“, на ден 04.07.2018 година (среда), во просториите на хотел “Сириус”, Струмица, Центарот за развој на Jугоисточниот плански регион организираше работна средба за новата Грантова шема финансирана од УНДП. На средбата присуствуваа  претставници од десетте општини во Југоисточниот плански регион, невладиниот сектор и претставници од Центарот за развој на Jугоисточниот плански регион.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top