Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Започна третиот циклус на обуки за земјоделците – кандидати за грантови за воведување на современи агроеколошки мерки

 

На 14 октомври 2019 година во Радовиш и Струмица започна третиот циклус на обуки за земјоделците – кандидати за грантови за воведување на современи агроеколошки мерки во рамките на проектот за управување со сливот на река Струмица. Проектот го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Центарот за развој на Југоисточнио плански регион, општините од сливот и други релевантни институции, а е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

 

Се одржа првиот Инфо ден во рамки на проектот „ХЕЛП“

 

 

Во организација на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, во рамките на проектот “Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP“, на ден 08.10.2019 година, Вторник, во хотел „Сириус“, Струмица, се одржа првиот Инфо ден.

 

Склучени уште два Договори за подобрување на локални патишта во општините Богданци, Гевгелија и Дојран

На ден 20.09.2019 година, Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-а Жулиета Ѓуркова потпиша договор за партнерство со Градоначалникот на о. Богданци, Г. Блаже Шапов и Градоначалникот на о. Гевгелија, Г. Сашо Поцков, за имплементација на проектот „Ревитализација на пат с.Богородица-с.Стојаково-крстосница со регионален пат Гевгелија-Богданци, кај бензинска пумпа Шимов, I фаза“ и Градоначалникот на о. Дојран, Г. Анго Ангов за имплементација на проектот „Реконструкција и рехабилитација на локален патен правец од клучка Р604 пат Струмица-Дојран до клучка Р611 пат Валандово-Гевгелија преку населено место Црничани со вкупна должина на делницата од 800 метри“.

  

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top