Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

ИЗВЕСТУВАЊЕ – измена на датум за доставување на понуди за набавка на Центар за команда, контрола, комуникација, компјутери и разузнавачки информации (C4I)

     

Набавка на Центар за команда, контрола, комуникација, компјутери и разузнавачки информации (C4I)

Референтен број: CN1 – SO2.4 – SC019 – TD03

 

 

Известување за промена на локација за отварање на понуди по јавниот тендер „Изведување на градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш“

Почитувани,

Поради моменталната ситуација со корона вирусот со цел да се запазат препораките на Министерството за здравство и мерките на претпазливост и заштита, Ве известуваме дека е извршена промена на локацијата за отварање на понудите пристигнати по јавниот тендер „Изведување на градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш“ со референтен број CB006.2.12.062 – 03, објавен на 17 јануари 2020.

Наместо во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, отварањето ќе биде извршено во советничката сала во Дом на АРМ, Струмица. Датумот и времето остануваат непроменети.

Присуството се ограничува на еден претставник по понудувач.

Донесени Одлуки за управување со Прифатилиштата за бездомни животни во ЈИПР и третирање на возрасни комарци по земјен пат

 

На 11.03.2020 година во просториите на ЦРЈИПР се одржа Шеснаесеттата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на која присуствуваа градоначалниците од општините од регионот и Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top