Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Потпишан договор за изградба на мост помеѓу с. Бориево и с. Колешино

image 4На 26 Септември 2016 година во просториите на Босилово, со присуство на двајца партнери на проектот, Г-н Блажо Велков, градоначалник на општина Ново Село и Г-н Љупчо Колев, градоначалник на општина Босилово, беше потпишан договор за изградба на мост помеѓу Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и ДГТУ Бауер БГ од Скопје.

Повеќе...

Завршен настан на проектот Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија

DSC 0096-minНа 23 Септември 2016 година во хотел Сириус, Струмица се одржа Завршниот настан на Бизнис Центарот за промоција на проектните резултати во рамките на проектот "Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија" и „Прoдoлжување на рабoтата на Бизнис Центарoт за пoддршка и кoнсултативни услуги за мали и средни претпријатија вo Југoистoчниoт плански региoн".

Повеќе...

Објавен тендер бр. 62/2016 за чистење на речното корито на река Струмица

logoВо рамките на Програмата на Европска Унија за санирање на штетите од поплавите имплементиран од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) предвидено е чистење на коритото на реката Струмица од вегетација и наноси во должина од 24 км и 240.000 м3, геодетско снимање на речното корито, реконструкција на оштетените земјени насипи и регулирање на речното корито со санирање на насипи.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top