Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Потпишан Договор за нов проект за прекугранична соработка

 

На 12 јули 2019 година во Министерството за регионален развој и јавни работи во Софија, Бугарија се одржа Официјална церемонија за доделување договори во рамките на Вториот повик за предлог - проекти преку Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.

 

Второ прскање против комарци

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со осумте општини од регионот организира второ авио-третирање против комарци за оваа година со кое се предвидени две прскања на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 7542 ха.

 

Набавени две возила за проектот „Изградба на две прифатилишта за бездомни животни“ во Југоисточниот регион

 

Набавени се две возила за проектот „Изградба на две прифатилишта за бездомни животни“ во Југоисточниот плански  регион во Струмица и Валандово кој градоначалниците од Југоисточниот плански регион го избраа како прв приоритет  на регионот. Проектот е финансиран од Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој, а  прифатилиштата изградени преку овој проект ќе имаат обврска да ги згрижуваат кучињата од целиот регион.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top