Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Jавен повик за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата

На 16.11.2016 година, Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој врз основа на член 35 став 1 и член 36 став 1 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на Република Македонија бр.63/07, 187/13 и 43/14 ), објави Јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2017 година.

Повеќе...

Промоција на 4-те Локални акциски групи (ЛАГ- ови) формирани во согласност со ЕУ ЛЕАДЕР пристапот

DSC 0465На 4-ти ноември, 2016 година во хотел Оаза, Штип, во соработка со Мрежата за рурален развој на Република Македонија како имплементатор на проектот на USAID за адаптација на земјоделството кон климатските промени се одржа настанот ,,ЛАГ – oд локална иницијатива до водечки концепт за развој на руралните заедници''.

Повеќе...

Започна изградбата на мостот помеѓу с. Колешино, о. Ново Село и с. Бориево, о.Босилово

DSC 0455На 3-ти ноември, 2016 година претставници од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Градоначалниците на општина Ново Село, Г-н Блажо Велков и општина Босилово, Г-н Љупчо Колев како и други засегнати страни присуствуваа на воведувањето во работа на фирмата изведувач „ДГТУ Бауер БГ" ДОО - Скопје за изградба на мост на Моноспитовски канал на локалниот пат помеѓу С.Колешино – о. Ново Село и с. Бориево – о. Босилово.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top