Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Продолжен рокот за пријавување по Огласот за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица - Трет циклус

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион Ве известува дека рокот за пријавување по Огласот за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица“ е продолжен.

Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 20 мај 2019 година.

Вредноста на секој грант ќе биде до 300.000 денари, средства наменети за набавки на опрема и материјали потребни за примена на предвидените агроеколошки мерки.

Трет состанок во рамките на проектот “Интегриран оперативен систем за хуманитарна помош - HELP”

На 11.04 и 12.04.2019 година во Серес, Грција беше одржан третиот состанок на проекнтиот тим на проектот “Интегриран оперативен систем за хуманитарна помош - HELP” финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка и националните фондови на земјите учеснички.

На третиот состанок учествуваа проектните тимови од: Комитетот за Истражување на Технолошкиот Образовен Институт на Централна Македонија при Катедра за механичко инженерство, Серес - Грција, Министерство за внатрешни работи (Сектор Македонија – Тракија) - Грција,  Центарот за развој на Југоисточниот плански регион - Р. С.Македонија. Грчкиот Спасувачки Тим - Грција и Центарот за управување со кризи - Р. С.Македонија.

О Г Л А С за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица - Трет циклус

Проектот за управување со сливот на река Струмица го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Центарот за развој на Југоисточнио плански регион, општините од сливот и други релевантни институции.

Во насока на остварување на главната цел на проектот за подобрување на еколошкиот статус на басенот на реката Струмица и подобрување на условите за живот на населението, Проектот спроведува активности за зголемување на конкурентноста на земјоделското производство во регионот и намалување на неговото влијание врз животната средина, преку воведувањето на современи, агроеколошки мерки.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top