Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Со граѓански глас до реализација на проект од регионално значење

Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиски поддржан од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион ќе добие средства за имплементација на еден регионален проект кој ќе биде предложен за имплементирање преку партиципативен форумски пристап од страна на граѓаните од Југоисточниот плански регион.

За таа цел, на 08.02.2019 година во хотел „Сириус“, Струмица се одржи Првата регионална форумска сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата”. Во рамките на оваа програма предвидени се четири форумски сесии преку кои ќе се одберат приоритетни проекти и ќе бидат предложени на донаторот Швајцарската агенција за развој и соработка за финансирање.

Одржана IX-тата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 25.12.2018 година во салата на советот на општина Радовиш, Советот за развој на Југоисточниот плански регион ја одржа последната деветта Седница за годинава за која беа предвидени неколку точки од дневниот ред.

Присуствуваа градоначалниците на општините Струмица, Радовиш, Конче, Гевгелија, Дојран, Босилово, Валандово, претставниците од општините Богданци, Василево и Ново Село како и раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Се одржа првиот работен состанок на проектниот тим во рамки на проектот "COMBINE2PROTECT"

Во рамките на проектот “Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералнaта мрежа на заштитени подрачја – COMBINE2PROTECT” финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.Македонија на 20ти и 21ви декември (четврток и петок) се одржа првиот состанок на проектниот тим во Универзитетот ‘’Аристотел’’ во Солун, Грција.

На состанокот присуствуваа членовите на проектниот тим и тоа од: Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Универзитетот “Аристотел” во Солун, Грција, Државниот инспекторат за животна средина, Р. Македонија и Регионот на Западна Македонија од Флорина, Грција.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top