Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Меѓународна Конференција за рамномерен регионален развој во Југоисточен регион

 „Два пата се делеа низ жолтите дрвја, за жал не можев да патувам по двата и бивајќи осамен патник, долго стоев и гледав низ едниот колку што можев дотаму до кај што завиваше во шумата; потоа тргнав по другиот, како вистинит како чесен, и имав можеби одлична причина зошто беше тревнат и бараше да биде газен, иако според газењето по нив изгазеноста им беше можеби иста и двата тоа утро подеднакво лежеа во лисја без чекор кој оставил трага. Ох, јас го сочував првиот за друг ден! Сепак, знаејќи дека патот води кон пат се сомневав дека некогаш треба да се вратам јас треба да го кажувам ова со воздишка некаде години и години подоцна: Два пата се делеа низ дрвјата, и јас, јас тргнав по помалку патуваниот и тоа ја направи сета разлика.“

 

Продолжува собирањето на биоразградливи отпадоци во компостерите во Југоисточниот плански регион

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир"  уште во 2017 година додели 400 компостери на жителите од  10те општини од Југоисточниот регион на Република Северна Македонија во коj спаѓаат општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.

 

Се одржа вториот работен состанок на проектниот тим во рамки на проектот "COMBINE2PROTECT"

Во рамките на проектот “Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералнaта мрежа на заштитени подрачја – COMBINE2PROTECT” финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.Северна Македонија на 29ти и 30ти мај (среда и четврток) се одржа вториот работен состанок на проектниот тим во Флорина, Грција.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top