Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Прв координативен состанок на проектниот тим за проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“

Во рамките на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија - Р. С. Македонија, се одржа првиот состанок на проектниот тим во периодот од 27 до 28 ноември 2019 година (среда и четврток), во просториите на општина Сандански, Р. Бугарија.

 

Започна поставувањето на Агрометеоролошки станици во Југоисточниот плански регион

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“ започна со поставување на Агрометеоролошките станици на утврдените локации во регионот.

Улогата на овие станици е да мерат временски прогнози коишто земјоделците ќе ги добиваат на своите телефони преку користење на мобилна апликација како и предупредувања за болести кои се јавуваат на одредена култура за што ќе биде инсталиран софтвер за прогноза на болести.

 

Градоначалникот на општина Струмица реизбран за претседател на Советот за развој на ЈИПР

 

На 20.11.2019 година во општина Ново Село беше одржана XIII-тата (тринаесетата) по ред Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, на која присуствуваа Градоначалниците од регионот, претставници од општините и Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион Г-а Ѓуркова заедно со претставници од Центарот.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top