Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

ТЕНДЕРИ

Набавка на стоки за одржување и поправка на службени возила за потребите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион - Струмица

Број на оглас: 09/2017

Повеќе: Набавка на стоки за одржување и поправка на службени возила за потребите на Центарот за развој на...

Локален пат с. Муртино од Општина Струмица - с. Еднокуќево од општина Босилово

Број на оглас: 08/2017

Повеќе: Локален пат с. Муртино од Општина Струмица - с. Еднокуќево од општина Босилово

Дизајн и печатење на Каталог на реализирани проекти од Центар за развој на Југоисточниот плански регион

Број на оглас: 07/2017

Повеќе: Дизајн и печатење на Каталог на реализирани проекти од Центар за развој на Југоисточниот плански...

Авионска апликација на средство за унишување на возрасни комарци на подрачјата на девет општини од Југоисточниот плански регион

Број на оглас: 06/2017

Повеќе: Авионска апликација на средство за унишување на возрасни комарци на подрачјата на девет општини...

Услуги за привремено вработување

Број на оглас: 05/2017

Повеќе: Услуги за привремено вработување

Изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км – општина Василево“

Број на оглас: 04/2017

Повеќе: Изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км –...

Тендерска процедура за набавка на компостери во рамките на проектот “Think Composting - dedication to the organic full circle”

Центарот за равој на Југоисточниот плански регион ја објавува тендеска процедура за Набавка на Компостери, во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Македонија – Р. Бугарија со референтен број CB006.1.11.013-04.

Повеќе: Тендерска процедура за набавка на компостери во рамките на проектот “Think Composting -...

Книговодствени и сметководствени услуги за една тековна година – 2017 година

Број на оглас: 03/2017

Повеќе: Книговодствени и сметководствени услуги за една тековна година – 2017 година

Набавка на канцелариски материјал за потребите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион

Број на оглас: 02/2017

Повеќе: Набавка на канцелариски материјал за потребите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион

Набавка на тонери

Број на оглас: 01/2017

Повеќе: Набавка на тонери

Повеќе артикли...

Страница 1 од 6

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top