Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Со граѓански глас до реализација на проект од регионално значење

Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиски поддржан од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион ќе добие средства за имплементација на еден регионален проект кој ќе биде предложен за имплементирање преку партиципативен форумски пристап од страна на граѓаните од Југоисточниот плански регион.

За таа цел, на 08.02.2019 година во хотел „Сириус“, Струмица се одржи Првата регионална форумска сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата”. Во рамките на оваа програма предвидени се четири форумски сесии преку кои ќе се одберат приоритетни проекти и ќе бидат предложени на донаторот Швајцарската агенција за развој и соработка за финансирање.

Одржана IX-тата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 25.12.2018 година во салата на советот на општина Радовиш, Советот за развој на Југоисточниот плански регион ја одржа последната деветта Седница за годинава за која беа предвидени неколку точки од дневниот ред.

Присуствуваа градоначалниците на општините Струмица, Радовиш, Конче, Гевгелија, Дојран, Босилово, Валандово, претставниците од општините Богданци, Василево и Ново Село како и раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Се одржа првиот работен состанок на проектниот тим во рамки на проектот "COMBINE2PROTECT"

Во рамките на проектот “Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералнaта мрежа на заштитени подрачја – COMBINE2PROTECT” финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.Македонија на 20ти и 21ви декември (четврток и петок) се одржа првиот состанок на проектниот тим во Универзитетот ‘’Аристотел’’ во Солун, Грција.

На состанокот присуствуваа членовите на проектниот тим и тоа од: Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Универзитетот “Аристотел” во Солун, Грција, Државниот инспекторат за животна средина, Р. Македонија и Регионот на Западна Македонија од Флорина, Грција.

MK

Logo PARKЦентарот за доживотно учење (Ниво 2) во Регионот Централна Македонија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го имплементираат проектот „Вмрежување на МСП од Креативна индустрија во прекуграничниот регион" – ПАРК. Во рамките на проектот планирано е да се имплементираат една студиска посета и тркалезна маса во Грција и една студиска посета и форум во Р. Македонија.

Повеќе: ОГЛАС ЗА УЧЕСТВО НА СТУДИСКО ПАТУВАЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ПАРК“

Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиски поддржан од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион ќе добие средства за имплементација на еден регионален проект кој ќе биде предложен за имплементирање преку партиципативен форумски пристап од страна на граѓаните од Југоисточниот плански регион.

За таа цел, на 08.02.2019 година во хотел „Сириус“, Струмица се одржи Првата регионална форумска сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата”. Во рамките на оваа програма предвидени се четири форумски сесии преку кои ќе се одберат приоритетни проекти и ќе бидат предложени на донаторот Швајцарската агенција за развој и соработка за финансирање.

Повеќе: Со граѓански глас до реализација на проект од регионално значење

Број на оглас: 01/2019

Повеќе: Подобрување на постојната патна инфраструктура во руралните средини во Југоисточниот плански регион

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион  е еден од осумте центри во Република Македонија формиран според Законот за рамномерен регионален развој, опфаќа 10 општини од регионот, се простира на територија од 2835 км2, со население од 171 416 жители.

Повеќе: За Центарот

Инструмент за претпристапна помош – ИПА (2007-2013) 

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на конхерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Основната цел во текот на дизајнирањето на ИПА беше да се осовремени целокупната претпристапна помош под една единствена рамка, и да се обединат под иста регулатива и земјите кандидатки за членство (Хрватска, Турција и Република Македонија) и земјите потенцијални кандидатки за членство (Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора).

Така, ИПА ги замени инструментите: Помош за Полска и Унгарија за економска реконструкција (Фаре), Инструмент за структурни политики за претпристапување (ИСПА), Специјална програма за пристапување за земјоделство и рурален развој (САПАРД) и Инструментот за претпристапување на Турција, како и Помош на Заедницата за реконструкција, развој и стабилност (КАРДС).

Правната основа за ИПА е дефинирана со Регулативата (EЗ) бр. 1085/2006 НА СОВЕТОТ од 17 јули 2006 година, која го воспостави Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во обид да се подобри ефикасноста на надворешната помош на Заедницата. Со цел подетално регулирање на процесот на спроведување на ИПА, e изготвена една единствена регулатива за спроведување што ќе ги опфаќа сите пет компоненти од Регулативата за ИПА, имајќи ги предвид посебните карактеристики на поединечните компоненти на ИПА: а тоа е Регулативата (ЕЗ) бр. 718/2007 од 12 јуни 2007 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1085/2006 на Советот за воспоставување Инструмент за претпристапна помош (ИПА).

Спроведувањето на ИПА подразбира Комисијата и земјите кориснички да потпишат рамковни спогодби (РС/FА) со цел да ги утврдат принципите на нивната соработка според оваа регулатива. РМ и ЕК потпишаа рамковна спогодба, која, исто така, е ратификувана од Собранието на РМ на 30.01.2008 година, а стапи во сила на 04.03.2008 година – за првите 4 компонети.

ИПА е сочинета од следниве 5 компоненти: 

Компонента 1 - Транзициска помош и институционална надградба
Компонента 2 - Прекугранична соработка
Компонента 3 - Регионален развој
Компонента 4 - Развој на човечки ресурси
Компонента 5 - Рурален развој
Стратегиска кохерентна рамка

Број на оглас: 10/2018

Повеќе: Вршење на градежни работи- Поставување на урбана опрема на Кочулски водопади - Општина Валандово

На 25.12.2018 година во салата на советот на општина Радовиш, Советот за развој на Југоисточниот плански регион ја одржа последната деветта Седница за годинава за која беа предвидени неколку точки од дневниот ред.

Присуствуваа градоначалниците на општините Струмица, Радовиш, Конче, Гевгелија, Дојран, Босилово, Валандово, претставниците од општините Богданци, Василево и Ново Село како и раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Повеќе: Одржана IX-тата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

Страница 1 од 38

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top