Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Одржана VII-тата Седница на Советот за развој на ЈИПР

На 15.08.2018 година во општина Дојран се одржа VII-тата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

На оваа Седница, градоначалниците дискутираа и донесоа Одлуки во врска со Избор на приоритетни проекти за доставување на барање за користење на средства од мерка 321 и мерка 323 согласно Јавниот повик бр. 02/2018 по Програмата за финанасиска поддршка на руралниот развој за 2018 година и дадоа Согласности за намената на инвестицијата од приоритетните проекти по мерките 321 и 323.

Вкупно 34.000 евра ќе бидат доделени од страна на УНДП за опремување на стационарите за бездомни животни

 

На ден 23.07.2018 година во општина Гевгелија се одржа VI редовна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, на која како главна точка на дневен ред беше усвојувањето на Предлог Одлуката за избор на приоритетен проект по Грантова шема од УНДП по проектот – „Подобрување на општинското владеење“.

 

Второ прскање против комарци

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот организира авио-третирање против комарци. Предвидени се две прскања на територија од по 5741 ха.

Се известуваат граѓаните на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица дека второто прскање е планирано да се изврши на 29.07.2018 година во раните утрински часови, односно, во периодот од 04:30 до 09:30 часот.

MK

Logo PARKЦентарот за доживотно учење (Ниво 2) во Регионот Централна Македонија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го имплементираат проектот „Вмрежување на МСП од Креативна индустрија во прекуграничниот регион" – ПАРК. Во рамките на проектот планирано е да се имплементираат една студиска посета и тркалезна маса во Грција и една студиска посета и форум во Р. Македонија.

Повеќе: ОГЛАС ЗА УЧЕСТВО НА СТУДИСКО ПАТУВАЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ПАРК“

На 15.08.2018 година во општина Дојран се одржа VII-тата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

На оваа Седница, градоначалниците дискутираа и донесоа Одлуки во врска со Избор на приоритетни проекти за доставување на барање за користење на средства од мерка 321 и мерка 323 согласно Јавниот повик бр. 02/2018 по Програмата за финанасиска поддршка на руралниот развој за 2018 година и дадоа Согласности за намената на инвестицијата од приоритетните проекти по мерките 321 и 323.

Повеќе: Одржана VII-тата Седница на Советот за развој на ЈИПР

Број на оглас: 09/2018
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мима Станоевска Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Телефон/Факс:
034/340-139/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од
Законот - Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на телекомуникациска услуга - мобилна телефонија
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 180.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Даден во техничката спецофикација ,
составен дел на тендерската документација
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.2) Електронска постапка? Да
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 10.09.2018 во 11:00 часот
V.1.2) Период на важност на понудата: 60 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 07.09.2018 15:30
V.2) Дополнителни информации
V.3) Датум на објава: 03.09.2018
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион  е еден од осумте центри во Република Македонија формиран според Законот за рамномерен регионален развој, опфаќа 10 општини од регионот, се простира на територија од 2835 км2, со население од 171 416 жители.

Повеќе: За Центарот

Инструмент за претпристапна помош – ИПА (2007-2013) 

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на конхерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Основната цел во текот на дизајнирањето на ИПА беше да се осовремени целокупната претпристапна помош под една единствена рамка, и да се обединат под иста регулатива и земјите кандидатки за членство (Хрватска, Турција и Република Македонија) и земјите потенцијални кандидатки за членство (Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора).

Така, ИПА ги замени инструментите: Помош за Полска и Унгарија за економска реконструкција (Фаре), Инструмент за структурни политики за претпристапување (ИСПА), Специјална програма за пристапување за земјоделство и рурален развој (САПАРД) и Инструментот за претпристапување на Турција, како и Помош на Заедницата за реконструкција, развој и стабилност (КАРДС).

Правната основа за ИПА е дефинирана со Регулативата (EЗ) бр. 1085/2006 НА СОВЕТОТ од 17 јули 2006 година, која го воспостави Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во обид да се подобри ефикасноста на надворешната помош на Заедницата. Со цел подетално регулирање на процесот на спроведување на ИПА, e изготвена една единствена регулатива за спроведување што ќе ги опфаќа сите пет компоненти од Регулативата за ИПА, имајќи ги предвид посебните карактеристики на поединечните компоненти на ИПА: а тоа е Регулативата (ЕЗ) бр. 718/2007 од 12 јуни 2007 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1085/2006 на Советот за воспоставување Инструмент за претпристапна помош (ИПА).

Спроведувањето на ИПА подразбира Комисијата и земјите кориснички да потпишат рамковни спогодби (РС/FА) со цел да ги утврдат принципите на нивната соработка според оваа регулатива. РМ и ЕК потпишаа рамковна спогодба, која, исто така, е ратификувана од Собранието на РМ на 30.01.2008 година, а стапи во сила на 04.03.2008 година – за првите 4 компонети.

ИПА е сочинета од следниве 5 компоненти: 

Компонента 1 - Транзициска помош и институционална надградба
Компонента 2 - Прекугранична соработка
Компонента 3 - Регионален развој
Компонента 4 - Развој на човечки ресурси
Компонента 5 - Рурален развој
Стратегиска кохерентна рамка

На 04 и 05 јуни, 2018 година во хотел Сириус се одржа работна средба на членовите на Советот за управување со сливот на река Струмица во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица“ кој се имплементира од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Министерството за животна средина и просторно планирање и други релевантни институции, а е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

 

Повеќе: Работна средба на членовите на Советот за управување со сливот на река Струмица

Број на оглас: 08/2018
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Мима Станоевска Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Телефон/Факс:
034/340-139/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од
Законот - Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Предмет на договорот за јавна набавка е: Дел 1 - „Изградба на прифатилиштe за бездомни кучиња и
нерегистрирани кучиња во Општина Струмица“ Дел 2 – „Изградба на прифатилиштe за бездомни
кучиња и нерегистрирани кучиња во Општина Гевгелија”.
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 14.887.068,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Локациско место во општина Струмица за дел 1 и локациско место во општина Гевгелија за дел 2
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Предмет на договорот за јавна набавка е
Дел 1 - „Изградба на прифатилиште за бездомни кучиња и нерегистрирани кучиња во Општина
Струмица“ Дел 2 – „Изградба на прифатилиште за бездомни кучиња и нерегистрирани кучиња во
Општина Гевгелија”.
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Не
II.8) Дали предметот на набавката е делив: Да
Дел
број Опис на делот за набавка
1 Дел 1 -„Изградба на прифатилиштe за бездомни кучиња и нерегистрирани кучиња во Општина
Струмица“, во вкупен износ од 7.443.534,00 денари без ДДВ
2 Дел 2– „Изградба на прифатилиштe за бездомни кучиња и нерегистрирани кучиња во Општина
Гевгелија”, во вкупен износ од 7.443.534,00 денари без ДДВ
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 5
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Да [3.00 %]
IV.1.3) Изјава за сериозност: Не
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи -
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност
- Документ за регистрирана дејност (ДРД Образец) - Лиценца Б за изведување на градби издаден од
надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со
закон кои се однесува на предметот на договорот.
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
- извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба
е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриранч или - извод од
целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган,
односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се
расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или
започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
- Минимален обрт на финансиски средства за последните три години за износ од најмалку 30.000.000,00
денари за секоја година поединечно.
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот
оператор:
- Референтна листа на најмалку 3 (три) работи кои се извршени во последните пет години со
приложување на потврда за задоволителна изведба на најважните работич потврди вклучувајќи
вредност, време и локација на изведување на работите и наводи дали работите се изведени согласно со
правилата на деловно работење и дали се прописно завршени - Изјава на економскиот оператор за
бројот на вработени и за бројот на вработени инженери со овластување Б за изведба на градби во
последните три години, - Изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на
располагање за изведување на конкретните работи - Фотокопија од овластување Б заверена од
економскиот оператор на најмалку 2 (двајца) вработени инженери за изведба на градби - Известување
за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
- Да има склучено најмалку 3 (три) договори за изведба на градби од ист или сличен вид како
предметот на набавка во последните 5 години, - Да има најмалку 15 (петнаесет) вработени лица од кои
2 (две) лица инженери со овластување Б за изведба на градби, во последните 3 години - Да поседува
минимум техничка опрема за изведување на градбите предмет на договорот
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 07.09.2018 во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 01.09.2018 15:30
V.3) Период на важност на понудата: 120 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
07.09.2018 во 10:00 Место: Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, со адреса на ул. „Боро
Џони“ бр.10 2400 Струмица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 18.08.2018
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Страница 1 од 37

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top