Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 02648/2020
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Данче Поп Иванова Илиева , адреса на е-пошта:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. телефон/факс: 071/364-934/I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Друго
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Рехабилитација на пат Богородица - Стојаково крстосница со регионален пат Гевгелија - Богданци
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 10.163.376,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Место на извршување на работите е пат помеѓу с. Стојаково во општина Богданци и с. Богородица во општина Гевгелија
II.3) Секторски договор Не
II.4) Централно тело Не
II.5) Групна набавка НеII.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
45000000-7 Градежни работи
II.9) Делива набавка Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 6
или 180 денови
Или се планира да започне 09.03.2020 година
се планира да заврши 08.09.2020 година
 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција Да
 
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за сериозност: Да
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.5) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор- Документ за регистрирана дејност: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. -Лиценца Б за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган согласно законот за градењe
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран: - Минимален годишен приход од 15.000.000,00 (петнаесет милиони) денари за последнитетри години (2016, 2017 и 2018 година
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: - да има реализирано најмалку 5 (пет) договори за извршени работи во градежништво од ист вид со предметот на набавка, во последните 5 години (сметајќи 5 години до моментот на отварање на понудите, не календарски години)- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: - минимум 2 инженери со овластување Б за инженер за изведба на градби од втора категорија- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и за бројот на неговиот раководен кадар во последните три години: - минимум 10 ВКВ или КВ и НКВ работници кои ќе бидат вклучени во текот на реализацијата за целото времетраење на договорот- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: - минимум 1 камион кипер - минимум 1 машина за гребење асфалт - минимум 1 утоварач - минимум 1 машина за прскање емулзија - минимум 1 ваљак - минимум 1 финишер за вградување асфалт
IV.2.5) Стандарди- Стандарди за системи за квалитет: Сертификат за стандард за систем на квалитетISO 9001: 2015 или еквивалент- Стандарди за управување со животна средина: - Сертификат за стандард за управување со животна средина ISO14001:2015 или еквивалент
 
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 06.03.2020 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 29.02.2020 година во 15:30 часотV.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 02.03.2020 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудитеЈавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
06.03.2020 година во 11:00 часот , место:Бул. Маршал Тито бр.1-1 Центар за равзој на Југоисточниот плански регион Струмица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 20.02.2020 година
 
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
Одлука за ЈН.pdf
Графички дел Богородица- Стојаково.pdf
ТД за пат Богородица - Стојаково, 2 фаза.docx
 
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ1. Рехабилитација на пат Богородица - Стојаково крстосница со регионален пат Гевгелија - Богданци
 
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
 
ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА- Градежни работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, ХТЗ опрема/производи и останати поврзани стоки/услуги
 
ДЕЛ XI: КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА- Јован Коцев- Марија Бандулова- Силвана Данаилова- Данче Поп Иванова Илиева- Ивана Крстев- Станка Карајанова
 
ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ
Договорните органи се одговорни за веродостојноста и точноста на внесените податоци на ЕСЈН!
 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top