Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас за кој се однесува известувањето 02648/2020
 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Данче Поп Иванова Илиева , адреса на е-пошта:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. телефон/факс: 071/364-934/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:На горната адреса
 
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Друго
 
ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: 20.02.2020
II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: Рехабилитација на пат Богородица - Стојаково крстосница со регионален пат Гевгелија - Богданци
 
ДЕЛ III: ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
III.1) Прилогот се однесува за: Исправка
III.2) Измена на текстот:
Текст што се менува во огласот:​
Место Текст што се менува Нов текст
 
 
III.3) Измена на датумот утврден како краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество
Новиот краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество е: 06.03.2020 во 11:00
III.3.1) Краен рок за поставување прашања: 29.02.2020 15:30
III.3.2) Краен рок за одговор на прашања:: 02.03.2020 15:30
III.4) Датум на објава: 21.02.2020ДЕЛ
 
IV: ДОКУМЕНТИ

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top