Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Време и место: 19-ти Февруари 2020 година, Општина Радовиш (град Радовиш)

Име на проектот: “Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш” со референтен број №CB006.2.12.062 финансиран преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI No.2014TC16I5CB006

Наслов на договорот: Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш

Референтен број: CB006.2.12.062 – 03

Време на одржување: Административната зграда на општина Радовиш од 12:00 до 13:00 часот, река Сушица - Радовиш од 13:00 до 14:00 часот.

Записникот од посета на терен е достапен на следниот линк: Записник од посета на терен

Дополнителни информации или појаснувања ќе се објавуваат на следниве веб страни: http://www.rdc.mk/southeastregion/ и http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top