Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 04746/2020

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот органI.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион СтрумицаI.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400I.1.4) Интернет адреса:I.1.5) Лице за контакт: Јован Коцев , адреса на е-пошта:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. телефон/факс: 034/340-139/I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адресаI.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изградба на локален пат за поврзување на населените места с. Бориево и с. Колешино - 1 фаза
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 15.253.570,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Место на извршување на работите еЧ пат помеѓу с. Бориево во општина Босилово и с. Колешино во општина Ново СелоII.3) Секторски договор НеII.4) Централно тело НеII.5) Групна набавка НеII.6) Електронски каталог: НеII.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: - За изградба на локален пат с. Бориево – с. Колешино делница од км 0+000 до км 1+200 и делница од км 5+411 до км 6+411.II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: ДаОсновен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
45000000-7 Градежни работи
II.9) Делива набавка НеII.10) Рамковна спогодба: НеII.11) Алтернативни понуди НеII.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 6
или 180 денови
Или се планира да започне 15.04.2020 година
се планира да заврши 14.10.2020 година

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапкаIII.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: НеIII.3) Критериум за доделување на договор: Најниска ценаIII.4) Електронска постапка? ДаIII.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќањеIV.1.1) Изјава за сериозност: ДаIV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]IV.1.3) Авансно плаќање: НеIV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): НеIV.1.5) Резервирани договори НеIV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатотIV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор- Документ за регистрирана дејност: - ДРД Образец - Лиценца Б за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган согласно законот за градењe
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран: - Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран за последните три години (2017, 2018 и 2019 година)
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: - минимум 20 ВКВ или КВ и НКВ работници кои ќе бидат вклучени во текот на реализацијата за целото времетраење на договорот - минимум 2 инженери со овластување Б за инженер за изведба на градби од втора категорија - минимум 1 геодетски техничар- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда: Да се достави овластување Б за најмалку 2 инженери за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган согласно законот за градење и за најмалку 1 геодетски техничар диплома за завршено образование за геодетски техничар.- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: минимум 2 камион кипер - минимум 1 ровокопач - минимум 1 утоварач - минимум 1 вибро ваљак - минимум 1 финишер за вградување асфалт- со листа на работи, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација: Листа на работи извршени во последните пет години и потврди за успешно, навремено и квалитено извршување на работите издадени од нарачателите
IV.2.5) Стандарди- Стандарди за системи за квалитет: - Сертификат за стандард за систем на квалитетISO 9001: 2015 или еквивалент- Стандарди за управување со животна средина: -Сертификат за стандард за управување со животна средина ISO14001:2015 или еквивалент

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудитеV.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 01.04.2020 година во 11:00 часотV.2.2) Краен рок за поставување прашања: 26.03.2020 година во 15:30 часотV.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 28.03.2020 година во 15:30 часотV.3) Период на важност на понудата: 60 денаV.4) Услови за отворање на понудитеЈавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
01.04.2020 година во 11:00 часот , место:Бул. Маршал Тито бр. 1-1 во просториите на Центзрот заразвој на југоисточниот плански регион СтрумицаV.5) Дополнителни информацииV.6) Датум на објава: 16.03.2020 година

 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
Одлука за ЈН 03-2020.pdf
ТД за изградба на локален пат с. Бориево – с. Колешино.docx
Графички дел локален пат Бориево-Колешино.rar

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА- Градежни работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, ХТЗ опрема/производи и останати поврзани стоки/услуги

ДЕЛ XI: КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА- Елена Колевска Накова- Јован Коцев- Данче Поп Иванова Илиева- Ацо Крлев- Павлина Кицевска- Туше Стојанов

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ
Договорните органи се одговорни за веродостојноста и точноста на внесените податоци на ЕСЈН!

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top