Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 05179/2020

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот органI.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион СтрумицаI.1.2) Адреса: Бул.Маршал Тито бр.1-1I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400I.1.4) Интернет адреса:I.1.5) Лице за контакт: Јован Коцев , адреса на е-пошта:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. телефон/факс: 034/340-139/I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адресаI.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на сметководствени услуги
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 120.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги
Консултантски услуги НеМесто на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Центар за развој на Југоисточниот плански регион - СтрумицаII.3) Секторски договор НеII.4) Централно тело НеII.5) Групна набавка НеII.6) Електронски каталог: НеII.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Предмет на набавка е набавка на сметководствени услуги. Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: ДаОсновен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
79200000-6 Сметководствени, ревизиски и фискални услуги
II.9) Делива набавка НеII.10) Рамковна спогодба: НеII.11) Алтернативни понуди НеII.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
или 365 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Набавки од мала вредностIII.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: НеIII.3) Критериум за доделување на договор: Најниска ценаIII.4) Електронска постапка? ДаIII.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќањеIV.1.1) Изјава за сериозност: ДаIV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: НеIV.1.3) Авансно плаќање: НеIV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): НеIV.1.5) Резервирани договори НеIV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор- Документ за регистрирана дејност: - Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. - Лиценца за вршење на сметководствени работи издадена од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонијa и е запишан во Регистарот на друштва за вршење на сметководствени работи

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудитеV.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 31.03.2020 година во 11:00 часотV.1.2) Краен рок за поставување прашања: 27.03.2020 година во 15:30 часотV.1.3) Краен рок за одговор на прашања: 29.03.2020 година во 15:30 часотV.2) Период на важност на понудата: 30 денаV.3) Услови за отворање на понудитеЈавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
31.03.2020 година во 11:00 часот , место:Центар за развој на Југоисточниот планкси регион Струмица бул. „Маршал Тито“, број 1-1,V.4) Дополнителни информацииV.5) Датум на објава: 24.03.2020 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
Одлука за ЈН 04-2020.pdf
ТД за сметководствени услуги.docx

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА- Финансиски услуги и осигурување

ДЕЛ XI: КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА- Јован Коцев- Ивана Крстев- Туше Стојанов- Марија Бандулова- Данче Поп Иванова Илиева

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top