Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

Works for Regulation of a part of the riverbed of river Sushica

South-East region, Republic of North Macedonia

 

1.    Type of procedure

       Local open tender procedure

2.    Publication reference and date of the contract notice

      17.01.2020, CB006.2.12.062 – 03

3.    Lot number and lot title

       N/A

4.    Contract number and value

       05-21/15, EUR 324.206,88

5.    Date of award of the contract

       08.04.2020

6.    Number of tenders received

       4 (four)

7.    Name, address and nationality of successful tenderer

       DGTUP JOVI KOMPANI DOOEL, v. Mokrino 213, Municipality of Novo Selo, 

       Republic of North Macedonia

8.    Duration of contract

       12 (twelve) months

9.    Contracting authority

       Centre for development of the South-East planning region

       Blvd. Marshal Tito no.1 (first floor)

       2400 Strumica

       Republic of North Macedonia

       Tel/Fax: +389 34 340 139

10.  Legal basis

       •       Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II);

       •       Commission Implementing Regulation (EU) No 447/2014 of May 2014 on the specific rules for implementing Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Pre-accession assistance (IPA II);

       •       Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;

       •       Commission Delegated Regulation (EU) No 481/2014 of 4 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to specific rules on eligibility of expenditure for cooperation programmes;

       •       Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006;

      •       Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action;

     •       Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013 , (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012;

    •       Interreg - IPA CBC Programme between Republic of Bulgaria and Republic ofNorth Macedonia, approved by the European Commission by Decision No (2015) 5653 from 05.08.2015, amended with Decision C(2016) 2851 from 4.5.2016, Decision C(2016) 8627 from 13.12.2016 and Decision C(2017) 5820 from 18.8.2017;

    •       Financing Agreement betweenthe European Commission and the Government of the Republic of North Macedonia;

    •       Memorandum on Implementation of Interreg - IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI Number: 2014TC16I5CB006 between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of North Macedonia;

    •       Decision No 156 of 21 March 2014 of the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria for designation of the Managing Authority, the Audit Authority and the Certifying Authority and Decision No 679 of 11 August 2016 of the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria for designation of the Managing Authority and the Certifying Authority;

 


 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top