Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 08799/2020

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион СтрумицаI.1.2) Адреса: Бул.Маршал Тито бр.1-1

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јован Коцев , адреса на е-пошта:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. телефон/факс: 034/340-139/I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - ДругоДЕЛ

II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуга за привремени вработувања на работници од привремена агенција за вработување

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 300.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договорите за вработување)
Консултантски услуги НеМесто на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Центар за развој на Југоисточниот плански регион ул Бул Маршал Тито бр.1-1 2400 - Струмица

II.3) Секторски договор Не

II.4) Централно тело Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: ДаОсновен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
79000000-4 Деловни услуги: правни, маркетинг, консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување
II.9) Делива набавка Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
или 365 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Набавки од мала вредност

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: Да

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.3) Авансно плаќање: Не

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.5) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор- Документ за регистрирана дејност: - Документ за регистрирана дејност, - Лиценца А за привремени вработувања издадена од Министерството за труд и социјална политика

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 24.06.2020 година во 11:00 часот

V.1.2) Краен рок за поставување прашања: 20.06.2020 година во 15:30 часот

V.1.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.06.2020 година во 15:30 часот

V.2) Период на важност на понудата: 90 дена

V.3) Услови за отворање на понудитеЈавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
24.06.2020 година во 11:00 часот , место:Бул. Маршал Тито бр.1-1 во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион СтрумицаV.4) Дополнителни информации

V.5) Датум на објава: 17.06.2020 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
Одлука за ЈН 07-2020.pdf
ТД за услуги за привремени вработувања.docx

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА- Образовни, правни, советодавни, маркетинг услуги и услуги за привремено вработување

ДЕЛ XI: КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА- Туше Стојанов- Марија Бандулова- Јован Коцев- Данче Поп Иванова Илиева- Ивана Крстев- Павлина Кицевска

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top