Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 06/2018
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ристо Чивчиев Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Телефон/Факс:
034/340-139/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од
Законот - Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Вршење на градежни работи - „Изградба на канализационен систем на фекална отпадна вода во Стар
Дојран за улица Вељко Влаховиќ и дел од улица Никола Карев“
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 6.153.708,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: на ул.
Вељко Влаховиќ и дел од ул. Никола Карев во Стар Дојран - општина Дојран.
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изградба на канализационен систем на
фекална отпадна вода во Стар Дојран за улица Вељко Влаховиќ од кота 0+000 до 0+575,92 и дел од
улица Никола Карев од кота 0+000 до 341,01.
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Не
II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 4
или 120 денови
Или се планира да започне 03.09.2018
се планира да заврши 03.01.2019
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Да [3.00 %]
IV.1.3) Изјава за сериозност: Не
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи -
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност
Докумен за регистрирана дејност и најмалку лиценца Б за изведба на градби од втора категорија
издадена од државен орган соглсно законот за градење..
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
-извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба
е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриранч или - извод од
целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган,
односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се
расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или
започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
- Минимум обрт на финансиски средства за последните три години за износ не помал од 10.000.000,00
денари за секоја година поединечно.
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот
оператор:
- листа на изведени работи на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со
вредности, датуми, нарачатели (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на
потврда за извршени работи издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се
обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени
работи од иста или слична природа со предметот на набавкатач - изјава за образовни и професионални
квалификации на економскиот оператор или на неговиот раководен кадар, и особено на лицата кои се
одговорни за извршување на конкретните работич - изјава за ангажиран технички персонал и
технички органи, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот операторч - изјава
на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на технички кадар во
последните три годинич - изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на
располагање за из-ведување на конкретните работичи - известување за елементите на договорот кој
економскиот оператор има намера да ги одстапи на подизведувачч - Фото копија од овластување Б за
инженер за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган соглсно законот за
градењеч - фотокопија заверена од економскиот оператор од лиценца Б за изведба на градби од Втора
категорија издадена од државен орган согласно Законот за градење.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
 да има изведено градежни работи од ист и/или слични од предметот на набавката од најмалку 2(два)
објектич  да има најмалку 10 вработени на неопределено – технички кадар во последните три години
поединечноч  да има техничката опрема на располагање за изведување на конкретните работич 
најмалку овластување Б за инженер за изведба на градби од втора категорија издадена од државен
орган соглсно законот за градење  најмалку лиценца Б за изведба на градби од Втора категорија
издадена од државен орган согласно Законот за градење
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 13.08.2018 во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 07.08.2018 15:30
V.3) Период на важност на понудата: 120 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
13.08.2018 во 10:00 Место: Центар за развој на Југоисточниот плански регион, со седиште на ул. Боро
Џони 10, Струмица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 23.07.2018
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top