Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 01/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ристо Чивчиев Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Телефон/Факс:
034/340-139/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од
Законот - Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Вршење на градежни работи за Подобрување на постојната патна инфраструктура во руралните
средини во Југоисточниот плански регион заради подобар пристап до земјоделските површини односно
уредени полски патишта, тампонирани, проширени, без ударни дупки и со исчистена вегетација со цел
земјоделците да имаат полесен и побрз пристап до нивните земјоделски површини.
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 5.967.365,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: во
населени места во Општина Босилово, Василево, Конче и Општина Струмица
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

ДЕЛ 1. Општина Босилово со вредност од1.325.115,00 денари без ДДВ

1.1 Потег 2Ч Полски пат во с. Бориево со должина од 465 м и ширина од 3
мч 1.2 Потег 3Ч Полски пат во с. Моноспитово со должина од 250 м и ширина од 3 мч 1.3 Потег 4Ч
Полски пат во с. Босилово со должина од 320 м и ширина од 3 мч 1.4 Потег 5Ч Полски пат во с.
Гечерлија со должина од 360 м и ширина од 3 м.

ДЕЛ 2. Општина Василево со вредност од 1.192.600,00 денари без ДДВ

2.1 Потег 1Ч Полски пат од крај на с. Пиперево до К.П. 2053 сопственост на Атанасова
Валентина со должина 370 м и ширина 3 мч 2.2 Потег 3Ч Поски пат кај с. Пиперево од крај на
асфалтиран пат до К.П. 1653 во сопственост на Васка Никова со должина од 200 м и ширина од 3,5
метрич 2.3 Потег 4Ч Полски пат на потег од Црква Богородица - Василево до реката Струмица, со
должина од 600 м, од 0 +000 до 0+150 ширина од 2м и од 0+150 до 0+370 цо ширина од 370 мч 2.4 Потег
5Ч Полски пат кај с. Василево кон место викано „Трска“ со должина од 200 м и ширина 2,5 мч 2.5
Потег 7Ч Полски пат на потег над гробишта во с. Градошорци до лозја на ЗИК со должина од 400 м и
ширина од 3 метрич 2.6 Потег 8Ч Полски пат на потег од гробишта во с. Градошорци до ОУ Гоце
Делчев во Ангелци со должина од 580 м и ширина од 2,5 мч 2.7 Потег 9Ч Полски пат на потег од излез
на с. Радичево до гробишта во с. Радичево со должина од 370 м и ширина од 2,5 м.

ДЕЛ 3. Општина Конче со вредност од 344.750,00 денари без ДДВ

3.1 Потег 1Ч Полски пат кој се наоѓа на КП 4828 и на
дел од КП 4724 во КО Дедино во сопственост на РМ – патишта во должина од 400 м и ширина од 2,5 мч
3.2 Потег 2Ч Полски пат кој се наоѓа на дел од КП 4721 во КО Дедино во сопственост на РМ – патишта
во должина од 550 м и ширина од 2,5 м.

ДЕЛ 4. Општина Струмица со вредност од 3.104.900,00 денари без ДДВ

4.1 Потег 1Ч с. Дабиле -1 од Региомален пат Струмица –Берово, крак десно од Магазин
„Руски“ по Босилски пат (м.в. Диваци) крак 1 со должина од 340 м и широна од 3 мч 4.2 Потег 2Ч
с.Дабиле – 2 од фарма за свињи до одводен канал (м.в. Лаки) крак 2 со должина од 600 м и ширина од 3
мч 4.3 Потег 3Ч с. Допбрејци -1, Главен крак кон Просенички пат крак 1, од хала на Стојков Роберт до
парцела на Костадинов Коста (место викано Фасуљарник) со должина од 1 000 метри и ширина од
стационажа 0+000 до О+400 во просек од 3 метри и од стационажа 0+400 до 1+000 со ширина од 2,5
метрич 4.4 Потег 4Ч с. Куклиш – 1, Од излез на с. Куклиш према с. Сачево од нива на Бојков Васил до
нива на Крстев Ване месато викано Вреж-Шамак, со должина од 1 000 м и ширина од 3,5 мч 4.5 Потег
5Ч Муртино – 1, Од чешма „Шинка“ до асфалтен пат кон с. Сачево (м.в. Длабок пат) крак 1 со должина
од 800 м и ширина од 2,5 мч 4.6 Потег 6Ч поврзување на с. Муртино и с. Сачево, од мост на река до с.
Сачево (м.в. Воловарник) Крак 2 со должина од 1 500 м и ширина од 3 мч 4.7 Потег 7Ч с. Просениково –
1, Од главен пат Струмица – с. Просениково, пред мост десно потег кон с. Дабиле крак 1(м.в. Лаки,
Дерменки) со должина од 500 м и ширина 2,6 мч 4.8 Потег 8Ч с. Просениково – 2, Крак прерма фабрика
за амбалажа од Цане према Бенто крак 2 (м.в. Бемто) со должина од 300 м и ширина од 3 м. Детален
опис на предметот на договорот за јавна набавка за секој ДЕЛ посебно е даден во техничкита
спецификацијаодносно поединечните Предмер пресметки во прилог на тендерска документација.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Не

II.8) Дали предметот на набавката е делив: Да

Дел
број
Опис на делот за набавка
1 ДЕЛ 1. Општина Босилово 1.1 Потег 2: Полски пат во с. Бориево со должина од 465 м и ширина од 3 м;
1.2 Потег 3: Полски пат во с. Моноспитово со должина од 250 м и ширина од 3 м; 1.3 Потег 4: Полски пат
во с. Босилово со должина од 320 м и ширина од 3 м; 1.4 Потег 5: Полски пат во с. Гечерлија со должина
од 360 м и ширина од 3 м.
2 ДЕЛ 2. Општина Василево 2.1 Потег 1: Полски пат од крај на с. Пиперево до К.П. 2053 сопственост на
Атанасова Валентина со должина 370 м и ширина 3 м; 2.2 Потег 3: Поски пат кај с. Пиперево од крај на
асфалтиран пат до К.П. 1653 во сопственост на Васка Никова со дoлжина од 200 м и ширина од 3,5
метри; 2.3 Потег 4: Полски пат на потег од Црква Богородица - Василево до реката Струмица, со
должина од 600 м, од 0 +000 до 0+150 ширина од 2м и од 0+150 до 0+370 цо ширина од 370 м; 2.4 Потег
5: Полски пат кај с. Василево кон место викано „Трска“ со должина од 200 м и ширина 2,5 м; 2.5 Потег 7:
Полски пат на потег над гробишта во с. Градошорци до лозја на ЗИК со должина од 400 м и ширина од 3
метри; 2.6 Потег 8: Полски пат на потег од гробишта во с. Градошорци до ОУ Гоце Делчев во Ангелци со
должина од 580 м и ширина од 2,5 м; 2.7 Потег 9: Полски пат на потег од излез на с. Радичево до
гробишта во с. Радичево со должина од 370 м и ширина од 2,5 м.
3 ДЕЛ 3. Општина Конче 3.1 Потег 1: Полски пат кој се наоѓа на KP 4828 и на дел од КП 4724 во КО
Дедино во сопственост на РМ – патишта во должина од 400 м и ширина од 2,5 м; 3.2 Потег 2: Полски пат
кој се наоѓа на дел од КП 4721 во КО Дедино во сопственост на РМ – патишта во должина од 550 м и
ширина од 2,5 м.
4

ДЕЛ 4. Општина Струмица 4.1 Потег 1: с. Дабиле -1 од Региомален пат Струмица –Берово, крак десно од
Магазин „Руски“ по Босилски пат (м.в. Диваци) крак 1 со должина од 340 м и широна од 3 м; 4.2 Потег 2:
с.Дабиле – 2 од фарма за свињи до одводен канал (м.в. Лаки) крак 2 со должина од 600 м и ширина од 3
м; 4.3 Потег 3: с. Допбрејци -1, Главен крак кон Просенички пат крак 1, од хала на Стојков Роберт до
парцела на Костадинов Коста (место викано Фасуљарник) со должина од 1 000 метри и ширина од
стационажа 0+000 до О+400 во просек од 3 метри и од стационажа 0+400 до 1+000 со ширина од 2,5 метри;

4.4 Потег 4: с. Куклиш – 1, Од излез на с. Куклиш према с. Сачево од нива на Бојков Васил до
нива на Крстев Ване месато викано Вреж-Шамак, со должина од 1 000 м и ширина од 3,5 м; 4.5 Потег 5:
Муртино – 1, Од чешма „Шинка“ до асфалтен пат кон с. Сачево (м.в. Длабок пат) крак 1 со должина од
800 м и ширина од 2,5 м; 4.6 Потег 6: поврзување на с. Муртино и с. Сачево, од мост на река до с. Сачево
(м.в. Воловарник) Крак 2 со должина од 1 500 м и ширина од 3 м; 4.7 Потег 7: с. Просениково – 1, Од
главен пат Струмица – с. Просениково, пред мост десно потег кон с. Дабиле крак 1(м.в. Лаки, Дерменки)
со должина од 500 м и ширина 2,6 м; 4.8 Потег 8: с. Просениково – 2, Крак прерма фабрика за амбалажа
од Цане према Бенто крак 2 (м.в. Бемто) со должина од 300 м и ширина од 3 м.


II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 2
или 60 денови
Или се планира да започне 11.03.2019
се планира да заврши 11.05.2019
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи -
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
- Документ за регистрирана дејност

- Документ за регистрирана дејност (ДРД Образец) ;

- Лиценца Б за изведба на градби од Втора категорија издадена од државен орган согласно Законот за градење


IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба
е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран; или - извод од
целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган,
односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се
расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или
започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
- Минимум обрт на финансиски средства за последните три години за износ не помал од 3.000.000,00
денари за секоја година поединечно.


IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот
оператор:
- листа на изведени работи на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности, датуми, нарачатели (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени работи издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени работи од иста или слична природа со предметот на набавката;

- изјава за образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот раководен кадар, и особено на лицата кои се одговорни за извршување на конкретните работи;

- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор; - изјава на
економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на технички кадар во последните три години;

- изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на располагање за из-ведување на конкретните работи;и

- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги одстапи на подизведувач;

- Фото копија од овластување Б за инженер за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган соглсно законот за градење; - фотокопија заверена од економскиот оператор од лиценца Б за изведба на градби од Втора категорија издадена од државен орган согласно Законот за градење.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
 да има изведено градежни работи од ист и/или слични од предметот на набавката од најмалку 2(два) објекти;

 да има најмалку 5 вработени на неопределено – технички кадар во последните три години поединечно;

 да има техничката опрема на располагање за изведување на конкретните работи;

 најмалку овластување Б за инженер за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган соглсно законот за градење

 најмалку лиценца Б за изведба на градби од Втора категорија издадена од државен орган согласно Законот за градење

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 04.03.2019 во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 26.02.2019 15:30
V.3) Период на важност на понудата: 60 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 04.03.2019 во 11:00 Место: Центар за развој на Југоисточниот плански регион со седиште на ул. Боро Џони 10, Струмица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 11.02.2019
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top