Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 02702/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јован Коцев , адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. телефон/факс: 034/340-139/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од
Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Подобрување на туристичка понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна
инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 9.997.346,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Место
на извршување на работите е Сончева населба на езеро Мантово, Општина Конче
II.3) Секторски договор Не
II.4) Централно тело Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Подобрување на туристичка понуда во
Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба
Мантово
II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
45000000-7 Градежни работи
II.8) Делива набавка Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 7
или 210 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за сериозност: Да
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.5) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од
член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: – Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран
како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е
регистриран. -Лиценца Б за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган согласно
законот за градењe
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или
извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е
пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран: - извештај за билансот на
состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот
за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во
земјата каде што економскиот оператор е регистриран - Минимален вкупен обрт на средства (вкупни
приходи) од 15.000.000,00 (петнаесет милиони) денари за последните три години (2016, 2017 и 2018
година).
- Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган,
односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива
со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи
ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во
зависност од достапноста на таквите информации: - извод од целокупниот приход на претпријатието
(податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму
каде што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа
најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во
зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од
достапноста на таквите информации. - Минимален вкупен обрт на средства (вкупни приходи) од
15.000.000,00 (петнаесет милиони) денари за последните три години (2016, 2017 и 2018 година).
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на
работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во
економскиот оператор или не: - да има најмалку 1 постојано вработен инженер со овластување Б за
инженер на градби од втора категорија издадена од државен орган согласно законот за градење
- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и за
бројот на неговиот раководен кадар во последните три години: - да има најмалку 15 постојани вработени
лица во последните три години поединечно;) - изјава за просечниот годишен број на постојано
вработени кај изведувачот на работи, како и документ за бројот на постојано вработени лица издаден
од АВРМ - изјава за просечниот годишен број на постојано вработени кај изведувачот на работи, како и
документ за бројот на постојано вработени лица издаден од АВРМ
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот
на работите ја има на располагање за извршување на договорот: - да има минимум техничка опрема и
машини на располагање за изведување на конкретните работи, - изјава за техничката опрема и
машини, која изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот;
- со листа на работи извршени во последните пет години, со приложување потврда за задоволителна изведба
на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може,
доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, што го
наведува во тендерската документација: - да има реализирано најмалку 5 (пет) договори за извршени
работи во градежништво од ист вид или слични со предметот на набавка, во последните 5 години
(сметајќи 5 години до моментот на отварање на понудите, не календарски години) -листа на работи
извршени во последните пет години, со приложување потврда за задоволителна изведба со вредност,
датум, и потврди за успешно, навремено и квалитено извршување на работите издадени од
нарачателите
IV.2.5) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: Стандард за систем за квалитет: ISO 9001:2015 5.3.4.2 Економскиот
оператор го докажува исполнувањето на стандардите од потточка 5.3.4.1 со доставување на: -
Сертификат за стандард за систем на квалитетISO 9001: 2015 или еквивалент
- Стандарди за управување со животна средина: - Стандард за управување со животната средина: ISO
14001: 2015. 5.3.5.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од потточка 5.5.1
со доставување на: -Сертификат за стандард за управување со животна средина ISO14001:2015 или
еквивалент

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 08.07.2019 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 02.07.2019 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 04.07.2019 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 180 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
08.07.2019 година во 11:00 часот, место: ул.Боро Џони бр.10 Центар за развој на Југоисточниот плански
регон Струмица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 21.06.2019 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top