Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ

Зборник на добри практики од Меѓународната Конференција за размномерен регионален развој во Југоисточниот регион

Регионален план за интегриран систем за управување со отпад во Југоисточниот плански регион – нацрт верзија

Нацрт извештај за Стратегиска Оценка врз животната средина на Регионалниот план за управување со отпад во Југоисточниот плански регион

Студија за потенцијалот и искористување на обновливи извори на енергија во прекуграничниот регион

Програма за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 година

План за управување со животната средина за општина Струмица и општина Петрич

„Планот за управување со животната средина за општина Струмица и општина Петрич" е подготвен во рамките на проектот „Ефикасно користење на соларната енергија за подобра иднина" – СП-ФУТУРЕ,  Реф. Бр. 2007CB16IPO007-2011-2-94, финансиран од Вториот повик на ИПА Прекугранична Програма Македонија – Бугарија.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top