Регионалниот бизнис центар при Центарот за развој на ЈИПР на 23.01.2020 година во канцелариите на Центарот организираше работилница за идентификација на иновативни идеи во рамки на Грантова шема за иновативни проекти на Регионалните бизнис центри за 2020 година.

 

 

 

 

Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – I фаза” овозможена е Грантова шема за иновативни проекти на која Регионалниот Бизнис Центар во рамките на Центарот за развој на ЈИПР ќе аплицира за финансиска поддршка на иновативен проект во вредност од 38.980,00 швајцарски франци. 

За време на одржаната работилница беа презентирани правилата и насоките за аплицирање, а потоа се пристапи кон предложување проектни идеи од иновативен карактер коишто ќе имаат значење за регионот.

Врз основа на проектните идеи предложени од страна на општините, академскиот, невладиниот и бизнис секторот, Регионалниот бизнис центар ќе развие најмалку три проектни концепти кои ќе бидат доставени до Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка.

Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка ќе одобрат еден проект кој ќе биде имплементиран од страна на Центарот за развој на ЈИПР оваа година.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top