Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиран од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка, Центарот започна со реализација на вториот циклус на регионални форумски сесии во рамки на отворената Грантова шема за инвестициски проекти на планските региони во областа на социјалната инклузија за 2020 година.

 

 

 

Средствата од Грантовата шема ќе бидат доделени врз основа на степенот на неразвиеност на регионите. Максималниот износ на средствата кои може да ги добие Југоисточниот регион, како втор по развиеност, изнесува вкупно 125.559,00 швајцарски франци.

Во рамките на Грантовата шема, Центарот ќе организира четири форумски сесии за време на кои ќе се дискутира за проблеми кои  го засегаат регионот и ќе се нудат решенија од кои ќе произлезат проектни идеи/концепти за предлог проекти во областа на социјалната инклузија. 

На првиот регионален форум кој беше одржан на 31.01.2020 година во хотел Сириус во Струмица, претставници од општините, месни заедници, Црвен крст, НВО, Центри за социјална работа, бизнис сектор и други засегнати страни на партиципативен начин идентификуваа проблеми во областа на социјалната инклузија, а потоа предложуваа решенија кои би можеле да бидат развиени во проектни концепти.

Предложените решенија ќе бидат подготвени во предлог проекти и ќе бидат презентирани од страна на работните групи за време на втората форумска сесија која ќе се одржи на 07.02.2020 година во хотел Сириус, Струмица.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top