На 03.02.2020 година во канцелариите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион се одржа обука на тема „Дигитализација на земјоделството преку користење на податоците од Агрометеоролошките станици“, организирана во рамките на проектот „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“.

 

 

 

Учесници на обуката беа номинираните лица од сите 10 општини од регионот коишто дадоа голем придонес во имплементацијата на активностите во рамки на проектот и претставници од академскиот сектор.

За време на обуката се дискутираше за функционалноста на станиците за целните групи (земјоделски стопанства, индивидуални земјоделци, истражувачи и консултанти бизнис и академски сектор), користењето на податоците кои се прикажуваат на мобилната апликација „Meteobot“, читање на графици за моделите за прогноза на болести на одредени земјоделски култури кои ќе се прикажуваат на веб страницата www.agrojug.mk како и начинот на одржување на сите 7 сензори кои се составен дел на секоја Агрометеоролошка станица.

По завршената обука, Раководителот на Центарот Г-а Ѓуркова им додели на учесниците Сертификат за управување и одржување на Агрометеоролошките станици кои се поставени на повеќе локации во сите општини во регионот.

Агрометеоролошките станици, по завршувањето на имплементацијата на проектот ќе бидат примопредадени на сите општини од Југоисточниот регион.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top