Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на 07.02.2020 година во хотел Сириус во Струмица ја оранизираше Втората форумска сесија за презентација на проектни предлози во областа социјалната инклузија во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.

 

 

 

 

Присутни гости на оваа сесија беа и претставници од Министерството за локална самоуправа Г-а Бисера Јакимовска и Г-а Наде Петрушева – Нешковски кои дадода значајни насоки за подобрување на предложените концепти.

Учесниците презентираа пет предлог концепти во областа на социјалната инклузија кои беа развиени за време на првата форумска сесија.

Предлог концептите кои беа презентирани на Втората форумска сесија се однесуваа на: Подобурвање на условите за образование и престој на ранливите групи во Југоисточниот плански регион, Tренинг центар за пристап на пазарот на труд на лица со попречености, Подобрување на здравствената заштита на жените во руралните средини, Воведување на социјални услуги за помош на стари и изнемоштени лица и Заштита на бездомни лица, кои ги предложија учесниците од форумските сесии.

До третата форумска сесија овие предлог концепти ќе се доработуваат и подобруваат во соработка со работните групи, а за време на третиот форум ќе се приоретизираат проекти за финансирање од грантот обезбеден од Швајцарската Агенција за развој и Министерството за локална самоуправа, кој изнесува вкупно 125.559,00 швајцарски франци.

Со цел успешно спроведување на партиципативниот процес за избор на приоритетни проекти од областа на социјалната инклузија во регионот, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион ќе организира уште една форумска сесија која ќе се одржи на 13.03.2020 година.

Преку проектот кој ќе биде избран од страна на донаторите за имплементација, се очекува да се подобрат условите за социјалната инклузивност во Југоисточниот регион.

 

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top