Тендерска постапка за Набавка на Центар за команда, контрола, комуникација, компјутери и разузнавачки информации (C4I)

 

Референтен број: CN1 – SO2.4 – SC019 – TD03

 

 

 

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка за набавка на Центар за команда, контрола, комуникација, компјутери и разузнавачки информации (C4I) во Струмица, Република Северна Македонија со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Р. Северна Македонија. Тендерската документација е достапна на интернет страницата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на следниов линк: http://www.rdc.mk/southeastregion/  и на интернет страницата на Програмата на следниот линк: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/.

Известување за јавна набавка е објавено и на ТЕД (Tenders Electronic Daily – Електронски тендери дневно) на следниов линк: https://enotices.ted.europa.eu/enotices/contentView.do?page=index

Крајниот рок за доставување на понудите е до 16.00 часот (локално време), на 06.04.2020 година.

Дополнителни информации или појаснувања ќе се објавуваат на веб-страницата на договорниот орган: http://www.rdc.mk/southeastregion/  и на интернет страницата на Програмата на следниот линк: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/.

Комплетната тендерска документација може да ја преземете од следниот линк: ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top