Набавка на Центар за команда, контрола, комуникација, компјутери и разузнавачки информации (C4I)

Референтен број: CN1 – SO2.4 – SC019 – TD03

 

 

Ве известуваме дека поради вонредната состојба за спречување на ширењето на КОВИД -19 пандемскиот вирус која е прогласена во поголем дел од земјите во Европската Унија, променет е и продолжен датумот за доставување на понуди за набавка на Центар за команда, контрола, комуникација, компјутери и разузнавачки информации (C4I) во рамки на проект „Интегриран оперативен Центар за хуманитарна помош - HELP“.

Датумот за доставување на понуди наместо до 06.04.2020 година се продолжува до 06.05.2020 година, 16.00 часот (локално време).

Сите заинтересирани можат да поставуваат прашања заклучно до 15.04.2020 година.

Јавното отварање на понудите ќе се иврши на 13.05.2020 година и поради моменталната ситуација бројот на присуство ќе биде ограничен на по еден претставник по понудувач.

Проверете ги детално промените во тендерската документација на следниот линк: Коригендум бр. 1 на тендерско досие - ХЕЛП

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top