На 22.04.2020 година започна уредувањето на коритото на река Сушица во Радовиш преку проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ финансиран од ЕУ, преку Интеррег – ИПА-Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија што се реализира преку Центарот за развој на Југосточниот плански регион во партнерство со општина Радовиш и општина Сандански од Бугарија, како Водечки партнер во проектот.

 

Со овој проект за прекугранична соработка една од главните активности е уредувањето на коритото на река Сушица, во должина од 624 метри со што ќе се реконструира најкритичниот дел од реката кој прави големи проблеми при надоаѓање на водите.

Она што е планирано со овој проект е чистење на коритото, поставување на каскадни прагови, кејски ѕид, уредување на дното, градење скали и рампи со цел да се создаде пристап до реката и да се намалат негативните последици од поплавите како и подигање на јавната свест кај населението со вклучување на најмладите преку акција садење дрвја и пошумување на речниот слив.

Градежните работи на р. Сушица се во висина од 324.206,88 евра, а ќе ги изведува фирмата Џови Компани од село Мокрино. Главната цел на проектот е спречување и ублажување на последиците од природни и човечки предизвикани катастрофи од прекугранична димензија и влијание, а вкупната вредност на проектот изнесува 587.931,97 евра, од кои кофинансирањето од општината Радовиш е во вредност од 191.630,00 евра, а преостанатите средства се обезбедени од ЕУ и Министерството за локална самоуправа. 

Овој проект е ко-финансиран од ЕУ преку Интеррег-ИПА програмата за прекугранична соработка CCI 2014TC16I5CB006

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top