На 06.12.2018 година во општина Конче се одржа Oсмата седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

Присутни на оваа седница беа директорот на Бирото за рамномерен развој Г-н Рамиз Реџепи, државниот секретар во Министерството за локална самоуправа Г-н Кирил Парталов, претставници од БРР, Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион Г-а Жулиета Ѓуркова и градоначалниците на сите 10 општини од регионот.

На оваа седница, Советот за развој на Југоисточниот плански регион ја усвои Годишна листа на предлог проекти за 2019 година:

  1. Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово;
  2. Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш;
  3. Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа во Дојран;
  4. Ревитализација на патот Богородица - Стојаково, крстосница со регионалниот пат Гевгелија - Богданци II фаза;
  5. Помалку отпад за поквалитетен живот;
  6. Уредување на дел од индустриските зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој;

Согласно утврдената листа, Центарот развој на Југоисточниот плански регион ќе аплицира до Бирото за регионален развој за нивно финансирање преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top