Зборник на добри практики од Меѓународната Конференција за размномерен регионален развој во Југоисточниот регион

 

 

 

 

 

 

 

Постојат голем број фактори и сегменти од кои зависи нивото на развој на еден регион и токму тие беа тема на разговор на дводневната Меѓународна Конференција за рамномерен регионален развој во Југоисточниот регион, која на 6 и 7 јуни 2019 година се одржа во Струмица.

Особена чест ни е да Ви го претставиме Зборникот кој е резултат од Меѓународната Конференција за рамномерен регионален развој во Југоисточниот регион богат со сумирани презентации на говорници од земјата и странство, заклучоци и препораки кои ќе служат и понатаму како пример за потенцијалот којшто го има Југоиточниот регион во поттикнување на рамномерен регионален развој.

Овој Зборник е изработен во рамки на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој - I фаза“ кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го имплементира во соработка со Министерство за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка. Содржината на материјалот е одговорност на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион  и не може да се смета дека ги рефлектира ставовите на МЛС и Швајцарија.

Зборникот можете да го најдете на следниов линк: Зборник на добри практики од Меѓународната Конференција за размномерен регионален развој во Југоисточниот регион 

Се надеваме ќе уживате во содржината.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top