Во рамките на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија - Р. С. Македонија, се одржа првиот состанок на проектниот тим во периодот од 27 до 28 ноември 2019 година (среда и четврток), во просториите на општина Сандански, Р. Бугарија.

 

 

 

На состанокот присуствуваа членовите на проектниот тим и тоа претставниците на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и претставници од општина Сандански, Р.Бугарија.

Главна цел на состанокот беше членовите на проектниот тим да се запознаат со проектните активности, роковите на реализирање и улогата на секој од партнерите во реализација на проектните активности. На состанокот беше изготвен план за работа на проектот, во кој се дефинирани активностите, резултатите, показателите, временската рамка, ресурсите и одговорностите на секој од партнерите.

Заради видливост и промовирање на проектот исто така на состанокот беше избрано лого, а едногласно беше избран и слоган во рамки на проектот кој ќе гласи: „Заеднички активности инспирирани од природата“.


Следниот состанок на проектниот тим се планира да се одржи во Струмица.

  

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top