Изградбата на пречистителната станица во с. Едрениково, општина Василево е завршена и на 6 декември 2019 година беше извршен технички прием и пробно пуштање во употреба на истата во присуство на претставници на производителот на опремата, на изведувачот, надзорниот орган, Центарот за развој на ЈИПР како партнер во проектот и претставници од општина Василево.

 

 


Вредноста на оваа пречистителна станица е околу 170.000 швајцарски франци, ќе работи врз база на најефикасна и најсовремена биолошка технологија, а ќе обезбеди одржливи услуги за третман на отпадните води за 500 луѓе.


Пречистителната станица заедно со канализационата мрежа во с. Едрениково која беше изградена во рамките на истиот проект претставува еден функционален систем за собирање и прочистување на отпадните води од сите домаќинства во с. Едрениково, со што во ова населено место комплетно е решен проблемот со собирање и третман на отпадните води од домаќинствата.


Оваа е втора по ред пречистителна станица после станицата во с. Ново Коњарево, о. Ново Село, која е изградена во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица“ која ќе придонесе кон остварување на главната цел на проектот, а тоа е да се овозможи чиста животна средина за сите жители во овој регион.
Проектот „Управување со сливот на река Струмица“ се имплементира од страна на УНДП во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, МЖСПП, општините од Сливот и други, со финансиската поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top