Центарот за развој на Југоисточниот плански регион доби Благодарница за успешна соработка со општина Василево.

По повод 23-годишнината од постоењето на општина Василево, на 16 декември 2019 година се одржа Свечена Седница на којашто Градоначалникот на Општина Василево Г-н Марјан Јанев, на свеченоста врачи Благодарница на Г-а Жулиета Ѓуркова, раководител на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за особен придонес во развојот и промоцијата на Општина Василево.

 

 

 

Општина Василево се наоѓа во Југоисточниот регион во Република Северна Македонија. Општина Василево и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион имаат повеќе од десет години успешна и плодна соработка во реализирањето на проекти за доброто и развојот на општината и ваквата соработка ќе продолжи во иднина.

Доделената Благодарница на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е доказ за максималниот труд којшто целиот тим од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го вложува во работата, а воедно претставува и обврска за Центарот да продолжи да го негува развојот на Општина Василево и останатите општини во Југоисточниот регион.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top