Во рамките на проектот „Акцелератор на знаење на МСП – МЕКА“ имплементиран од страна на Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии – ФЛОРИТ – Гевгелија и Организација на жени – Штип, беше доделена опрема за извршување на активностите на Регионалниот Бизнис Центар при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

На завршната конференција за проектот, за време на која беше извршено примопредавање на опремата, Регионалниот Бизнис Центар ги презентираше активностите кои досега се реализирани како и услугите и активностите кои секојдневно се извршуваат за поддршка на МСП.

 

 

 

 

Регионалниот Бизнис Центар учествуваше во имплементацијата на поголем дел од активностите на овој проект кои се однесуваа за организација на обуки, спроведување на анкетни прашалници за идентификување на потребите на МСП како и изработка на документи.

Соработката со Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии продолжува во насока на спроведување на заеднички активности насочени кон зајакнување на капацитетите на малите и средни претпријатија во Југоисточниот регион и создавање на поволно деловно опкружување.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top