На 20.12.2019 се одржа почетна прес-конференција во салата на општинскиот совет во општина Сандански, Р.Бугарија.

На конференцијата како гости присуствуваа проектните партнери од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион како и претставници од општина Радовиш.

 

 

На почетната прес-конференција Проектниот менаџер од општина Сандански Г-а.Стојчева ги презентираше целите, активностите и очекуваните резултати од проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“, запознавајќи ги граѓаните што ќе вклучува проектот.

Овој проект е ко-финансиран од ЕУ преку Интеррег-ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.

Во рамки на проектот исто така е предвидена ваква почетна прес конференција да се одржи и во Струмица на 23.12.2019 година.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top