Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Одржана VII-тата Седница на Советот за развој на ЈИПР

На 15.08.2018 година во општина Дојран се одржа VII-тата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

На оваа Седница, градоначалниците дискутираа и донесоа Одлуки во врска со Избор на приоритетни проекти за доставување на барање за користење на средства од мерка 321 и мерка 323 согласно Јавниот повик бр. 02/2018 по Програмата за финанасиска поддршка на руралниот развој за 2018 година и дадоа Согласности за намената на инвестицијата од приоритетните проекти по мерките 321 и 323.

Вкупно 34.000 евра ќе бидат доделени од страна на УНДП за опремување на стационарите за бездомни животни

 

На ден 23.07.2018 година во општина Гевгелија се одржа VI редовна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, на која како главна точка на дневен ред беше усвојувањето на Предлог Одлуката за избор на приоритетен проект по Грантова шема од УНДП по проектот – „Подобрување на општинското владеење“.

 

Второ прскање против комарци

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот организира авио-третирање против комарци. Предвидени се две прскања на територија од по 5741 ха.

Се известуваат граѓаните на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица дека второто прскање е планирано да се изврши на 29.07.2018 година во раните утрински часови, односно, во периодот од 04:30 до 09:30 часот.

Број на оглас: 06/2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ристо Чивчиев Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Телефон/Факс: 034/340-139/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од
Законот - Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуга за Авионска апликација на средство за унишување на возрасни комарци на подрачјата
на девет општини од Југоисточниот плански регион и тоа Богданци, Босилово, Валандово, Василево,
Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и Струмица
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.584.746,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или
копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на
радио и телевизиско емитување на програма)
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: На
територијата на девете општини Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче,
Ново Село и Струмица од Југоисточниот плански регион
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Да
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга завршење
наАвиотретирање со примена на средство за унишување на возрасни комарци (Аеросолна Адултцидна
Дезинсекција) на подрачјата на општините од Југоисточниот плански регион и тоа заЧ - Општина
Богданци во површина 375 ха, со две третирањач - Општина Босилово во површина 423 ха, со две
третирањач - Општина Валандово во површина 1 000, ха со две третирањач - Општина Василево в
о површина 233 ха, со две третирањач - Општина Гевгелија во површина 1 000 ха, со две третирањач
- Општина Дојран во површина 300 ха, со две третирањач - Општина Конче во површина 160 ха, со дв
е третирањач - Општина Ново Село во површина 250 ха, со две третирањач - Општина Струмица в
о површина од 1 000 ха со две третирања вкупна површина за едно третирање 4 741 ха, за второ
третирање во површина од 4 741 ха или вкупна површина која ќе се третира со едно и две третирања е во
од 9 482 ха.
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Не
II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 3
или 90 денови
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот
(по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи -
изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија
, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност
Документ за регистрирана дејност (ДРД образец)
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:
Уверение за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов со кое што, меѓу другото е
регулиран и основниот услов за вршење на ваков вид на дејност односно исфрлање на хемиски средства и
вода од воздухоплов (Уништување на инсекти во земјоделствоточ Уништување на животински
штетници), издадено од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство на РМ, а врз основа на Законот
за воздухопловство на РМ (Службен весник на РМ број 14/06ч 24/07ч 103/08ч 67/10ч 118/10ч 24/12ч 80/12ч
155/12ч 42/14ч 95/15 и 152/15), како и соглсно утврдените услови од Правилникот за начинот на вршење
на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и
другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење (Службен весник на РМ број 159/07 и
122/13)ч - Список на вработени стручни лица со опис на квалифукуваноста за реализација на предметот
на набавката со прилог на (М1/М2 обрасците)ч - Референтна листа на извршени услуги во последните три
години, со наведување на податоци за предметот на набавката на договорите, износот и датумот на
договорите и нарачателитеза кои се извршени услугите, со прилог копии од договори и потврди за
квалитетно извршување на услугите издадени од нарачатлот на услугата.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
доказ за квалификуваност на економскиот оператор за вршење на ваков вид на дејност – авионска
апликација на средствоза уништување на комарци, издадена од страна на надлежна институциј во
Република Македонијач - да има на најмалку 3 (три) вработени лица за извршување на предметната
набавкач - да има реализирано најмалку 3 (три) договори за авионска апликацијана срдствоза
уништување на комарци (аеросолна адултицидна дезинсекција) во последните три години на
територијата на Република Македонија
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 21.07.2017 во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 15.07.2017 15:30
V.3) Период на важност на понудата: 60 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
21.07.2017 во 11:00 Место: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
V.3) Дополнителни информации
V.4) Датум на објава: 01.07.2017
ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top