Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

 1. Управување со Сливот на река Струмица – фаза на имплементација
 2. Изработка на урбанистички планови
 3. Проширувањето на функциите Центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор
 4. Уредување на излетнички места на Габровски водопади – општина Струмица, Смрдлива вода – општина Гевгелија, Смоларски и Колешински водопади – општина Ново Село, за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот регион
 5. Изработка на Регионален план со десет општински планови за интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион
 6. Развој на патната инфраструктура преку изградба на мост за поврзување на руралните места во општините Босилово, Ново Село и Струмица
 7. Уредување на излетничко место покрај Дојранското крајбрежје во с. Николиќ, општина Дојран
 8. Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир
 9. Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа
 10. Изградба на локален пат кој ги поврзува селата Муртино и Еднокуќево во должина од - 1.387 метри - втора фаза
 11. Изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top