Planning for regional development in the South – East represents one of the fundamental steps towards fulfilling the mission of the regional centre for development. In addition, the centre for regional development in the South-East region marks the beginning of the process for identification, promotion, management and utilizing developmental potentials of the South – East planning region.

More about the Center

Број на оглас: 08799/2020

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион СтрумицаI.1.2) Адреса: Бул.Маршал Тито бр.1-1

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јован Коцев , адреса на е-пошта:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. телефон/факс: 034/340-139/I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - ДругоДЕЛ

II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуга за привремени вработувања на работници од привремена агенција за вработување

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 300.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договорите за вработување)
Консултантски услуги НеМесто на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Центар за развој на Југоисточниот плански регион ул Бул Маршал Тито бр.1-1 2400 - Струмица

II.3) Секторски договор Не

II.4) Централно тело Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: ДаОсновен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
79000000-4 Деловни услуги: правни, маркетинг, консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување
II.9) Делива набавка Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
или 365 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Набавки од мала вредност

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: Да

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.3) Авансно плаќање: Не

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.5) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор- Документ за регистрирана дејност: - Документ за регистрирана дејност, - Лиценца А за привремени вработувања издадена од Министерството за труд и социјална политика

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 24.06.2020 година во 11:00 часот

V.1.2) Краен рок за поставување прашања: 20.06.2020 година во 15:30 часот

V.1.3) Краен рок за одговор на прашања: 22.06.2020 година во 15:30 часот

V.2) Период на важност на понудата: 90 дена

V.3) Услови за отворање на понудитеЈавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
24.06.2020 година во 11:00 часот , место:Бул. Маршал Тито бр.1-1 во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион СтрумицаV.4) Дополнителни информации

V.5) Датум на објава: 17.06.2020 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
Одлука за ЈН 07-2020.pdf
ТД за услуги за привремени вработувања.docx

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА- Образовни, правни, советодавни, маркетинг услуги и услуги за привремено вработување

ДЕЛ XI: КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА- Туше Стојанов- Марија Бандулова- Јован Коцев- Данче Поп Иванова Илиева- Ивана Крстев- Павлина Кицевска

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

Funds

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) is part of the package for external relations. IPA and other elements of the package are a great opportunity for streamlining and simplifying the procedures of the European Commission and improving the coherence and coordination of the activities of the Commission.

More about EU IPA funds

Timeless brochure

timeless3a

Offer 365

offer1a

Leaflet for the Centre

giz1a

The South-East region

Native RTL SupportThe established planning regions correspond to the statistical regions defined by the nomenclature of territorial units for statistics NTES-3, in order to provide a statistical basis for planning the development.

More about the region

The council of the region

Ultimate Browsers SupportEach planning regions has its own established Council. The members of the Council for development of the planning region are the Mayors from the local governments within the region.

More about the council

Мunicipalities in the region

Docs and Support10 Municipalities from the Republic of Macedonia are part of the South – East planning region: Bogdanci, Bosilovo, Valandovo, Vasilevo, Gevgelija, Dojran, Konche, Novo Selo, Radovish and Strumica.

More about municipalities in the region

Go to top