Planning for regional development in the South – East represents one of the fundamental steps towards fulfilling the mission of the regional centre for development. In addition, the centre for regional development in the South-East region marks the beginning of the process for identification, promotion, management and utilizing developmental potentials of the South – East planning region.

More about the Center

Број на оглас: 12510/2020

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Бул.Маршал Тито бр.1-1
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јован Коцев , адреса на е-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. телефон/факс: 034/340-139/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од
Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Изградба на локален пат за поврзување на населени места с. Бориево и с. Колешино - 2 фаза
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 6.734.026,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Место
на извршување на работи е пат помеѓу с. Бориево во општина Босилово и с. Колешино во општина
Ново Село
II.3) Секторски договор Не
II.4) Централно тело Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: - За изградба на локален пат с. Бориево –
с. Колешино делница од км 1+200 до км 1+700 и делница од км 4+920 до км 5+411
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
45000000-7 Градежни работи
II.9) Делива набавка Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 2
или 60 денови
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за сериозност: Да
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.5) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од
член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран
како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е
регистриран. -Лиценца Б за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган согласно
законот за градењe
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор
- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или
извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е
пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран: - Минимален годишен
приход од 13.000.000,00 (тринаесет милиони) денари за последнитетри години (2017, 2018 и 2019 година).
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор
- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната
набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на
работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во
економскиот оператор или не: - минимум 10 ВКВ или КВ работници кои ќе бидат вклучени во текот на
реализацијата за целото времетраење на договорот - минимум 2 инженери со овластување Б за инженер
за изведба на градби од втора категорија - минимум 5 ракувачи на машините наведени во тендерската
документација - минимум 5 асфалтерски работници
- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на
неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:
- Овластување Б за најмалку 2 инженери за изведба на градби од втора категорија издадена од државен
орган согласно законот за градење
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот
на работите ја има на располагање за извршување на договорот: - минимум 5 камиони кипери со носивост
од минимум 15.000 кг - минимум 1 ровокопач (комбиниран) на гумени тркала со копање од длабочина
мин. 3м и височина на натоварување мин 3м, со додаток на машинска метла - минимум 1 вибро ваљак
метал – метал до 3 тона - минимум 1 вибро ваљак метал –гума до 7 тона - минимум 1 финишер за
вградување асфалт од 2,5м до 7 м - асфалтна база со А интегрирана еколошка дозвола - минимум 1
натоварувач со зафатнина на корпа од минимум 1м3
- со листа на работи, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се
обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе
предвид доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската
документација: - да има реализирано најмалку 5 (пет) договори за извршени работи во градежништво од
ист вид со предметот на набавка (изградба и асфалтирање на улици, паркинзи или тротоари), во
последните 5 години (сметајќи 5 години до моментот на отварање на понудите, не календарски години),
од кои барем 3 (три) договори да се со поединечна вредност од минимум 10.000.000,00 (десет милиони)
денари
IV.2.5) Стандарди
- Стандарди за системи за квалитет: - Сертификат за стандард за систем на квалитетISO 9001: 2015 или
еквивалент
- Стандарди за управување со животна средина: - Сертификат за стандард за управување со животна
средина ISO14001:2015 или еквивалент - Сертификат за стандард за управување со безбедност и здравје
при работа ISO 45001:2018 или еквивалент

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 17.09.2020 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 11.09.2020 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 13.09.2020 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
17.09.2020 година во 11:00 часот , место: Во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот
плански регион на бул. „Маршал Тито“, бр. 1-1 во Струмица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 02.09.2020 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
Известувања за склучен договор
Известувања за измена за склучен договор:

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА
- Градежни работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, ХТЗ опрема/производи и
останати поврзани стоки/услуги

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

Funds

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) is part of the package for external relations. IPA and other elements of the package are a great opportunity for streamlining and simplifying the procedures of the European Commission and improving the coherence and coordination of the activities of the Commission.

More about EU IPA funds

Timeless brochure

timeless3a

Offer 365

offer1a

Leaflet for the Centre

giz1a

The South-East region

Native RTL SupportThe established planning regions correspond to the statistical regions defined by the nomenclature of territorial units for statistics NTES-3, in order to provide a statistical basis for planning the development.

More about the region

The council of the region

Ultimate Browsers SupportEach planning regions has its own established Council. The members of the Council for development of the planning region are the Mayors from the local governments within the region.

More about the council

Мunicipalities in the region

Docs and Support10 Municipalities from the Republic of Macedonia are part of the South – East planning region: Bogdanci, Bosilovo, Valandovo, Vasilevo, Gevgelija, Dojran, Konche, Novo Selo, Radovish and Strumica.

More about municipalities in the region

Go to top