Planning for regional development in the South – East represents one of the fundamental steps towards fulfilling the mission of the regional centre for development. In addition, the centre for regional development in the South-East region marks the beginning of the process for identification, promotion, management and utilizing developmental potentials of the South – East planning region.

More about the Center

Компонента 3 – Регионален развој 

Со компонентата за регионален развој се поддржуваат земјите за развој на политики, како и за подготовка за спроведување и управување со кохезивната политика на Заедницата, особено за нивна подготовка за Европскиот фонд за регионален развој и Кохезивниот фонд.

Цели на оваа компонента се:

  • Подготвување на земјите-кандидатки за програмирање, спроведување и управување со Структурниот фонд и Кохезивниот фонд.
  • Спроведување на проекти кои се во согласност со приоритетите на Заедницата и националните приоритети, особено во секторите на транспорт и животна средина.

Компонентата поддржува 3 главни области: транспорт, животна средина, регионална конкурентност, т.е.

  • Транспортна инфраструктура, која се фокусира на поврзување со ТЕН-Т мрежите;
  • Проекти од животната средина поврзани со управување со отпад, водоснабдување, градски отпадни води и квалитет на воздух, енергетска ефикасност, обновлива енергија и непречен урбан транспорт;
  • Преструктурирање на индустриските зони, вклучувајќи санација на загадените локации и земјиште;
  • Иновации и претприемништво, преку унапредување на малите и средните претпријатија (МСП), вклучувајќи зајакнување на регионалните капацитети за истражување и иновации, помош за унапредување на трансферот на технологии, развој на деловните мрежи и кластери;
  • Информатичко општество, вклучувајќи го развојот на локалните карактеристики, услуги и апликации, широко појасни мрежи, помош и услуги за МСП со цел да ги донесат и ефективно да ги применуваат информатичките и комуникациските технологии;
  • Социјална инфраструктура (образование и здравство), онаму каде што нивното отсуство претставува пречка за регионалниот развој.

Стратегиската цел на ОПРР е да се подобрат условите за одржлив развој на Република Македонија преку подобрување на транспортната и инфраструктурата на животната средина за подобра комуникација соседите, но и обезбедување на квалитет на животот и економски развој.

Компонентата се поддржува преку 40.5 милиони евра за период 2007-2009. Средствата ќе се искористат за четири приоритетни оски: 2 големи инфраструктурни проекти (Коридор 10 делница Демир Капија - Смоквица и Пречистителна станица за отпадни води во Прилеп); подготовка на проекти во делот на железницата (Студија за изводливост за модернизација на железницата) и техничка помош за подготовка на проекти.

Реализацијата на овие два проекта е значајна не само од аспект на искористување на средствата во ИПА Финансиската рамка 2007-2009, туку за потврда на капацитетите на Владата да реализира крупни инвестициски проекти, финансирани од ИПА (само за 2010 година, за инвестиции се предвидени 30 милиони евра), но и други донатори и меѓународни финансиски институции.

Компонента 1 - Транзициска помош и институционална надградба
Компонента 2 - Прекугранична соработка
Компонента 3 - Регионален развој
Компонента 4 - Развој на човечки ресурси
Компонента 5 - Рурален развој
Стратегиска кохерентна рамка

Funds

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) is part of the package for external relations. IPA and other elements of the package are a great opportunity for streamlining and simplifying the procedures of the European Commission and improving the coherence and coordination of the activities of the Commission.

More about EU IPA funds

Timeless brochure

timeless3a

Offer 365

offer1a

Leaflet for the Centre

giz1a

The South-East region

Native RTL SupportThe established planning regions correspond to the statistical regions defined by the nomenclature of territorial units for statistics NTES-3, in order to provide a statistical basis for planning the development.

More about the region

The council of the region

Ultimate Browsers SupportEach planning regions has its own established Council. The members of the Council for development of the planning region are the Mayors from the local governments within the region.

More about the council

Мunicipalities in the region

Docs and Support10 Municipalities from the Republic of Macedonia are part of the South – East planning region: Bogdanci, Bosilovo, Valandovo, Vasilevo, Gevgelija, Dojran, Konche, Novo Selo, Radovish and Strumica.

More about municipalities in the region

Go to top