Planning for regional development in the South – East represents one of the fundamental steps towards fulfilling the mission of the regional centre for development. In addition, the centre for regional development in the South-East region marks the beginning of the process for identification, promotion, management and utilizing developmental potentials of the South – East planning region.

More about the Center

Компонента 5 – Рурален развој 

Целите на компонентата за рурален развој се: подобрување на пазарната ефикасност и примена на стандардите на Унијата; да поддржи подготвителни активности за примена на агроеколошките мерки и локалните стратегии за рурален развој и да поттикне развој на руралните економии. Владата на Република Македонија иницијално ги определи следниве сектори како приоритети кои ќе бидат поддржани со ИПАРД:

  • месо и млеко,
  • овошје и зеленчук и
  • грозје и вино.

Компонентата се однесува на следниве приоритетни оски:

Приоритетна оска 1 - Подобрување на конкурентност преку реструктурирање и воведување на стандардите на ЕУ: инвестиции на фарма и преработка и маркетинг

Приоритетна оска 2 - Диверзификација на економски активности во рурални средини: рурална диверзификација

Мерката инвестиции на фарма има за цел:

  • Mодернизација на фарми;
  • Примена на стандардите на ЕУ (хигиена, заштита на животната средина, благосостојба на животните).

Корисници:

Индивидуални фарми, земјоделски кооперативи, правни лица кои се занимаваат со земјоделска дејност, кои ги исполнуваат минимум националните стандарди за активноста за која аплицираат и кои ќе прикажат зголемена економска одржливост на крај од инвестицијата.

Поддршката се однесува за инвестиции во областа на лозарство и овоштарство, производство на зеленчук и одгледување на животни за производство на млеко и месо и за преработка/производство.

Мерката инвестиции во преработка и маркетинг има за цел:

  • Подигнување на нивото на конкурентност во и на секторот,
  • Примена на стандардите на ЕУ,
  • Фокус на мали и средни претпријатија.

Корисници:

Земјоделски кооперативи и правни лица кои се занимаваат со земјоделска дејност (мали и средни претпријатија), кои ги исполнуваат минимум националните стандарди за активноста за која аплицираат и кои ќе прикажат зголемена економска одржливост на крајот од инвестицијата.

Поддршката се однесува за инвестиции во областа на производство на вино (само во делот на финализација), преработка на овошје и зеленчук, производство на млеко и млечни производи и кланици; 

Мерката диверзификација на економски активности во рурални средини е отворена за индивидуални фарми, микропретпријатија, кои ги исполнуваат минимум националните стандарди за активноста за која аплицираат и кои ќе прикажат зголемена економска одржливост на крајот од инвестицијата. Поддршката се однесува за инвестиции во областа на рурален туризам, мали преработувачки капацитети на фарма за традиционални производи, занаетчиски дејности и услуги поврзани со земјоделството и руралната популација.

Компонента 1 - Транзициска помош и институционална надградба
Компонента 2 - Прекугранична соработка
Компонента 3 - Регионален развој
Компонента 4 - Развој на човечки ресурси
Компонента 5 - Рурален развој
Стратегиска кохерентна рамка

Funds

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) is part of the package for external relations. IPA and other elements of the package are a great opportunity for streamlining and simplifying the procedures of the European Commission and improving the coherence and coordination of the activities of the Commission.

More about EU IPA funds

Timeless brochure

timeless3a

Offer 365

offer1a

Leaflet for the Centre

giz1a

The South-East region

Native RTL SupportThe established planning regions correspond to the statistical regions defined by the nomenclature of territorial units for statistics NTES-3, in order to provide a statistical basis for planning the development.

More about the region

The council of the region

Ultimate Browsers SupportEach planning regions has its own established Council. The members of the Council for development of the planning region are the Mayors from the local governments within the region.

More about the council

Мunicipalities in the region

Docs and Support10 Municipalities from the Republic of Macedonia are part of the South – East planning region: Bogdanci, Bosilovo, Valandovo, Vasilevo, Gevgelija, Dojran, Konche, Novo Selo, Radovish and Strumica.

More about municipalities in the region

Go to top