alt

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, во соработка со ГТЗ РЕД и ПСМ Фондацијата, на 27.05. 2009 година одржа работилница - семинар на тема “Можни инструменти за поддршка на вработување на млади луѓе и жени во Република Македонија  на локално и регионално ниво“.

Целна група на семинарот беа млади и жени, а додека целта беше:

  • заедничко размислување и дискусија за потребите за вработување на младите и жените на локално и регионално ниво во РМ;
  • разгледување на моменталната состојба
  • констатирање на предизвиците
  • размислување за можни мерки (за вработување на млади и жени) на локално и регионално ниво
  • заклучоци, препораки за употреба на можни меркиalt

         Според Наоди од основната анализа на ГТЗ за невработеност во РМ во 2008 година, стапката на невработеност кај жените е повисока и таа изнесува  38%  од генералната стапка на   невработеност која е 33,8%, а стапката на невработеност на млади   изнесува 56 % од генералната стапка на невработеност.

Затоа, ГТЗ и ПСМ во соработка со Центрите за развој на планските   региони ќе оддржат семинари во Југоисточниот, Источниот,   Југозападниот и Полошки регион.

Заклучоците од дискусиите и размислувањата од семинарите ќе   бидат искористени при изготвувањето на мерки и програми за   поттикнување на вработувањето на младите и жените. Во иднина ќе   следи обука за изработка на бизнис планови и околу 15 од нив како   најуспешни, ќе бидат подржани и финансирани од страна на ГТЗ РЕД.

 

 

 

 

 

 

Funds

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) is part of the package for external relations. IPA and other elements of the package are a great opportunity for streamlining and simplifying the procedures of the European Commission and improving the coherence and coordination of the activities of the Commission.

More about EU IPA funds

Go to top