Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 08109/2020

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Бул.Маршал Тито бр.1-1
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ивана Крстев , адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. телефон/факс: 071/221-132/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од
Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на специфична опрема која овозможува непречено движење и социјално вклучување на лица
со попречености преку спорт и рекреација
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 705.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Место
на испорака на стоките е, - ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Оддел Дневен Центар за
лица со телесна или ментална попреченост, Струмица 1 електромоторен транспортер за инвалидска
количка и 1 трицикл - ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Оддел Дневен Центар за лица
со телесна или ментална попреченост, Гевгелија 1 електромоторен транспортер за инвалидска количка
и 1 трицикл - Дневен центар за деца со посебни потреби, Валандово 1 транспортер на инвалидска
количка по скали за лица со инвалидитет - Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост
- Дневен Центар „ПОРАКА“, Радовиш 1 трицикл
II.3) Секторски договор Не
II.4) Централно тело Не
II.5) Групна набавка Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
39300000-5 Разновидна опрема
II.9) Делива набавка Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 2
или 60 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за сериозност: Да
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00 %]
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на
договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.5) Резервирани договори Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од
член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што
економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за
јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна
казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран
како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е
регистриран
IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор
- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на
неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:
Сертификат за минимум едно лице за апликација, инсталирање и техничка поддршка за понудените
стоки (се однесува на електромоторни транспортери за инвалидска количка - гасеничари)
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност
економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган: Во однос на стоките
кои треба да се набават да се достават релевантни документи за исполнување на сите карактеристики
наведени во техничката спецификација ( каталози, фотографии и тн.)
- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а
кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и
стандардите: Релевантни Сертификати и Стандарди, документи за докажување на квалитет и извршено
тестирање на производот

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 19.06.2020 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 13.06.2020 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 15.06.2020 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на
понудите
19.06.2020 година во 11:00 часот , место: Во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот
плански регион на бул. „Маршал Тито“, бр.1-1 во Струмица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 04.06.2020 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ
Известувања за склучен договор
Известувања за измена за склучен договор:

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА
- Лекови, медицински/санитетски потрошен материјал, опрема, помагала и поврзани здравствени услуги

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top