Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE

“Supply of Command, Control, Communications, Computers and Intelligence Center (C4I)” under the project “Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance” – HELP

Strumica- South-East planning region, Republic of North Macedonia

 

1. Type of procedure

Local Open

 

2. Publication reference and date of the contract notice

CN1 – SO2.4 – SC019 – TD03, 06.03.2020

 

3. Lot number and lot title

No lots

 

4. Contract number and value

05-04/9, 199.814,00 EUR

 

5. Date of award of the contract

02.07.2020

 

6. Number of tenders received

2 (two)

 

7. Name, address and nationality of successful tenderer

Trinity Systems Ltd. Skopje

Bul. ASNOM 106-3/3

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

 

8. Duration of contract

120 days

 

9. Contracting authority

Centre for development of the South-East planning region

Blvd. Marshal Tito no.1 (first floor)

2400 Strumica

Republic of North Macedonia

Tel/Fax: +389 34 340 139

 

10. Legal basis

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and Regulation (EU) N°231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II), (OJ L 77, 15 March 2014).

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top