Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас 04/2010 

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 04/2010
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса: http://www.rdc.mk/southeastregion/
I.1.5) Лице за контакт: Ристо Чивчиев Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Телефон/Факс: 034340139/034340139
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Вршење на градежни работи – Уредување на крајбрежјето на Дојранско Eзеро – локација „Градска плажа“ Стар Дојран-општина Дојран
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Територијата на ЕЛС – с. Стар Дојран - Општина Дојран
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
Изведба на градежни работи дадени во предмерот, кој е составен дел на тендерската документација
II.7) Референтна номенклатура за долелување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 6
или 182 денови
Или се планира да започне: 01.10.2010
се планира да заврши: 01.04.2011
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Економски најповолна понуда
Елемент Бодови
Цена 70
Рок на изведба 10
Гаранција за извршената работа 10
Рок на плаќање 10

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? Не
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Не
Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10,00%]
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
- Документ за регистрирана дејност
- Документ за регистрирана дејност издаден од надлежен орган
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
- Соодветни изводи од банки,
- Извештај од билансот на состојбата заверен од надлежен орган,
- Извод од целокупниот промет на претпријатието(податок од билансот на успех издаден од надлежен орган односно ревидиран билансен успех)
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
- Минимум обрт на финански средства за последните 3 години, во износ не помал од 10.000.000,00 денари, за секоја година поединечно.
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:
- Листа на работи кои се извршени во последните три години со приложување на потврда за задоволителна изведба на најважните работи; потврди вклучувајќи вредност, време и локација на изведување на работите и наводи дали работите се изведени согласно со правилата на деловно работење и дали се прописно завршени;
- Образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот стручен и раководен кадар, и особено на лицата кои се одговорни за извршување на конкретните работи;
- Изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, особено оние задолжени за контрола на квалитет, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор;
- Изјава на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на технички кадар во последните три години. (Од надлежен орган).
- Изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на располагање за изведување на конкретните работи.
- Известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.
- Лиценца Ц за изведба на градби од трета категорија издадена од државен орган согласно законот за градење.
- Изјава на меморандум од економскиот оператор дека ги прифаќа условите наведени во тендерската документација.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
- Листа на работи кои се извршени во последните три години со приложување на потврда за задоволителна изведба на најважните работи; потврди вклучувајќи вредност, време и локација на изведување на работите и наводи дали работите се изведени согласно со правилата на деловно работење и дали се прописно завршени;
- Образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот стручен и раководен кадар, и особено на лицата кои се одговорни за извршување на конкретните работи;
- Изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, особено оние задолжени за контрола на квалитет, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор;
- Изјава на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на технички кадар во последните три години.
(Од надлежен орган).
- Изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на располагање за изведување на конкретните работи.
- Известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.
- Лиценца Ц за изведба на градби од трета категорија издадена од државен орган согласно законот за градење.
- Изјава на меморандум од економскиот оператор дека ги прифаќа условите наведени во тендерската документација.
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:
Цена за подигање на тендерската документација: 1500,00 ден.
Начин и услови за плаќањето:
Тендерската документација може да се подигне секој работен ден од 09:00-15:00 часот во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на ул „Боро Џони“ бр. 10, 2400 Струмица, со доказ за платен надоместок за добивање на тендерската документација Цена за подигање на тендерската документација - 1.500,00 денари Начин и услови за плаќањето: Средствата да се уплатат на следниов начин: Надоместокот се уплаќа на Образец ПП 50 Назив на примачот – Центар за развој на Југоисточниот плански регион - Струмица Трезорска сметка 100000000063095 - Буџет на РМ Сметка на буџетскиот корисник – 880006123978915 Депонент - Народна Банка на РМ Приходна шифра - 000000 Програма – 00 Цел на дознаката - уплата по јавен оглас бр 04/2010
Денарска Сметка: 880006123978915
Девизна сметка:
V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до : 14.09.2010 во 10.00 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 денови или до 12.01.2011
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:
14.09.2010 во 10.00 часот Место: Струмица
V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 17-08-2010

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top