Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас 05/2010 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: 05/2010
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса: http://www.rdc.mk/southeastregion/
I.1.5) Лице за контакт: Мима Станоевска Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Телефон/Факс: 034340139/034340139
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Мапирање на туристичките потенцијали за интегриран пристап во развојот на туризмот на Југоисточниот плански регион
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.8
Услуги за развој и истражување во случај кога резултатите се користат ислкучиво за вршењето на функциите и надлежностите на договорните органи
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Југоисточен плански регион
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
Мапирање на туристичките потенцијали за интегриран пристап во развојот на туризмот на Југоисточниот плански регион согласно проктната задача која е дел од тендерската документација
II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.8) Рамковна спогодба: Не
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Критериум за доделување на договор: Економски најповолна понуда
Елементи Бодови
Технички карактеристики 70
Рок на плаќање 5
Цена 25

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? Не
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Не
Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.3) Авансно плаќање: Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 06.09.2010 во 13.00 часот
V.1.2) Период на важност на понудата: 90 денови или до 05.12.2010
V.3) Дополнителни информации:
Јавното отворање на финансиските понуди ќе се закаже со доставување на известувања за времето, местото и датумот на отварањето на финансиските понуди до сите понудувачи кои по евалуацијата на техничките понуди, согласно критериумите за доделување на договорот и ги исполнуваат минималните критериуми за утврдување на техничката и професионалната способност на понудувачите.
V.4) Датум на објава: 23-08-2010

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

 

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top