Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас: 02/2014

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

 


ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица

I.1.2) Адреса: Боро Џони бр.10

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица 2400

I.1.4) Интернет адреса: http://www.rdc.mk/southeastregion/

I.1.5) Лице за контакт: Ристо Чивчиев Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Телефон/Факс: 034340139/034340139

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Друго


ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА


II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Вршење на консултантски услуги


II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.077.948,00 ден.


II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.12
Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Струмица


II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):


II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не


II.5) Групна набавка: Не


II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на Физибилити студија за изградба на Панорамско - Трамвајска линија „Цареви Кули“ Струмица


II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

 


II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не


II.9) Рамковна спогодба: Не


II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не


II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 2
или 60 денови
Или се планира да започне: 01.04.2014
се планира да заврши: 30.06.2014


ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка


III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

 


III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Најниска цена

 


III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? Не


III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
:

 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ


IV.1) Гаранции и авансно плаќање


IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да


IV.1.2) Гаранција на понудата: Не


IV.1.3) Изјава за сериозност: Да


IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не


IV.1.5) Авансно плаќање: Не


IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не


IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот


IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност


IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- Документ за регистрирана дејност
За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран


IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

- извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран;
- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

- Минимум обрт на финансиски средства за последните три години за износ не помал од 1.500.000,00 денари за секоја година поединечно


IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки;
- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор,
- Образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот стручен кадар, и особено на лицата кои се одговорни за давање на конкретната услуга, уверение, диплома, сертификати, биографија-(CV) и др.;
- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги одстапи на подизведувачот

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

- Понудувачот да има имплементирано најмалку 2 проекта за изработка на Физибилити Студија од иста или слична содржина со предметот на набавка,
- Да располага или има ангажирано соодветен стручен експертски тим со минимум образовни и професионални кфалификации од најмалку 4 задолжителни експерти и 3 три краткорочни експерти за давање услуги кои се предмет на набавката и тоа:

1. Задолжителни експерти

1.1 Клучен експерт - Раководител на експертски тим: Експерт од областа на гардежништвото и проектирањето на железничко - трамвајски линии со универзитетско образование со минимум 300 кредити ЕКТС, минимум 10 години работно искуство од кој најмалку 3 години во проектирање и изградба на железничко - трамвајски линии, задолжително познавање на англиски јазик.

Раководителот на експертскиот тим ги координира, учествува во активностите за спроведување на проектните резултати и е одговорен за навремена реализација на проектот.
1.2. Клучен експерт - од областа на геомеханиката/геодезијата, со универзитетско образование минимум 5 години работно искуство со познавање на англиски јазик, изработка на миним 3 проекта од слична природа
1.3. Клучен експерт – од областа на собраќајната инфраструктура, со универзитетско образование, минимум 5 години работно искуство со познавање на англиски јазик, учество во изработка на миним 3 проекта од слична природа
1.4. Клучен есперт – експерт од економските науки, со универзитетско образование, минимум 5 години работно искуство со познавање на англиски јазик, учество во изработка на миним 3 проекта од слична природа

2. Краткорочни експерти

За спроведување на различни активности во рамките на проектот, Раководителот на експертскиот тим треба да понуди тим на краткорочни експерти со минимум 5 години работно искуство во областа за која се предложени и тоа:
a. Експерт од областа животната средина, со универзитетско образование и овластување за изработка на студија за зашита на животната средина, минимум 5 години работно искуство со познавање на англиски јазик, учество во изработка на минимум 3 изработени судии за заштита на животната средина од слична природа
b. Експерт од областа на правните науки , со универзитетско образование, минимум 5 години работно искуство со познавање на англиски јазик, учество во изработка на миним 3 проекта од слична природа
c. Експерт од областа на археологијата, со минимум универзитетска диплома, минимум 5 години работно искуство во областа со познавање на англиски јазик, учество во изработка на миним 3 проекта од слична природа


IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

 


IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

 


ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ


V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:


V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество


V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до : 17.03.2014 во 10.00 часот

 


V.3) Период на важност на понудата: 120 денови или до 24.06.2014

 

V.5) Дополнителни информации

 


V.6) Датум на објава: 24-02-2014

 

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ТД за Оглас 02-2014.doc

 


ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА


ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ


ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

 

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top