Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Број на оглас:09/2011 

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган:Центар за развој на Југоисточниот плански регион Струмица
I.1.2) Адреса:Боро Џони бр.10
I.1.3) Град и поштенски код:Струмица 2400
I.1.4) Интернет адреса: http://www.rdc.mk/southeastregion/
I.1.5) Лице за контакт: Ристо Чивчиев     Адреса на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.    Телефон/Факс:034/340139 034/340139
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Друго
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Реконструкција и адаптација на деловен простор
II.2) Вид на договорот за јавна набавка:Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на
работите:
Општина Валандово
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка:Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
Вршење на градежни работи - „Реконструкција и адаптација на деловен простор - Регионален
Центар за сертификација - Валандово“

II.7) Референтна номенклатура за долелување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
II.8) Дали предметот на набавката е делив:Не
II.9) Рамковна спогодба:Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:Не
II.11) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 3
или 90 денови
Или се планира да започне: 03.10.2011
се планира да заврши: 30.12.2011
ДЕЛ III: ПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка:Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка:Најниска цена
III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на
електронски средства?Не
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?Да
Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата:Не
IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:Да [10,00%]
IV.1.3) Авансно плаќање:Не
IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување
на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве
документи:
- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна
пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде
што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е
изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори
за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е
изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење
на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
- Документ за регистрирана дејност
Документ за регистрирана дејност од надлежен орган
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
- соодветни изводи од банки;
- доказ за релевантно осигурување за надомест при професионален ризик;
- извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на
состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на
билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е
регистриран;
- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од
надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот
во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три
финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој
претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите
информации.
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот
оператор:
- Минимум обрт на финансиски средства за последните три години за износ не помал од
10.000.000,00 денари за секоја година поединечно
- Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во период помал од три години, минимален
услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го
остварил условот од потточка 2.4.1 во годините за кои постојат податоци
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на
економскиот оператор:
- листа на работи кои се извршени во последните три години со приложување на потврда за
задоволителна изведба на најважните работи; потврди вклучувајќи вредност, време и локација на
изведување на работите и наводи дали работите се изведени согласно со правилата на деловно
работење и дали се прописно завршени;
- образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот стручен и
раководен кадар, и особено на лицата кои се одговорни за извршување на конкретните работи;
- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, особено оние задолжени за контрола
на квалитет, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор;
- изјава на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на
технички кадар во последните три години.
- изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на располагање за изведување на
конкретните работи.
- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на
подизведувач.
- лиценца Б за изведба на градби од втора категорија издадена од државен орган соглсно законот
за градење.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот
оператор:
- листа на работи кои се извршени во последните три години со приложување на потврда за
задоволителна изведба на најважните работи; потврди вклучувајќи вредност, време и локација на
изведување на работите и наводи дали работите се изведени согласно со правилата на деловно
работење и дали се прописно завршени.
- образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот раководен
кадар, и особено на лицата кои се одговорни за извршување на конкретните работи.
- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, особено оние задолжени за контрола
на квалитет, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор.
- изјава на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на
технички кадар во последните три години
- изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на располагање за изведување на
конкретните работи,
- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на
подизведувач.
- фотокопија заверена на нотар од лиценца Б за изведба на градби од Втора категорија издадена
од државен орган согласно Законот за градење.
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:
ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:
Цена за подигање на тендерската документација: 1000,00 ден.
Начин и услови за плаќањето:
Начин и услови за плаќање: Тендерската документација може да се подигне секој работен ден од
09:00-15:00 часот во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион со
седиште на ул. Боро Џони бр.10, 2400 Струмица со доказ за платен надоместок за добивање на
тендерската документација. Средствата да се уплатат на следниот начин: надоместокот се уплаќа
на Образец ПП50, Назив на примачот - Центар за развој на Југоисточниопт плански регион Струмица,
Трезорска сметка 100000000063095 - Буџет на РМ, Сметка на буџетскиот корисник
880006123978915,
Депонент - Народна Банка на РМ, Приходна шифра - 000000, Програма - 00, Цел на дознака
- Уплата по јавен оглас бр.09/2011
Денарска Сметка:880006123978915
Девизна сметка:
V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до:27.09.2011 во 10.00 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 денови или до 30.12.2011
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за
доставување на понудите и на следното место:
27.09.2011 во 10.00 часот Место: Струмица
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 01-09-2011

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top