Zones&Roads

 • CSC_0270
 • DSC_0092
 • DSC_0145
 • DSC_0146
 • DSC_0169
 • DSC_0170
 • DSC_0172
 • DSC_0177
 • DSC_0179
 • DSC_0181
 • DSC_0196
 • DSC_0202
 • DSC_0228
 • DSC_0239
 • DSC_0258

 

Работилница за вработување

 • DSC01232
 • DSC01235
 • DSC01236
 • DSC01237
 • DSC01239
 • DSC01240
 • DSC01242
 • DSC01243

 

Свечена промоција

 • P1050145
 • P1050148
 • P1050149
 • P1050150
 • P1050157
 • P1050160
 • P1050167
 • P1050169
 • P1050178
 • P1050181
 • P1050182
 • P1050183
 • P1050189
 • P1050192

 

Работилници

 • DSC_0242-min
 • DSC_0260-min
 • DSC_0300-min

 

Промоција во Паљурци

 • DSC02174
 • DSC02190
 • S7004329
 • S7004400
 • S7004405
 • S7004406
 • S7004428

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top