Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

 1. Ревизија на главен проект за изградба на брана Конско со придружни објекти
 2. Изработка на идеен проект за зафаќање на дел од водите на река Смилјанска за дотур на вода во акумулацијата на брана „Мантово"
 3. Интегриран пристап во развојот на туризмот на Југоисточниот плански регион
 4. Паљурци - спој на природна убавина и исконско минато
 5. Поддршка во самовработувањето на млади и жени
 6. Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранско Езеро - Стар Дојран
 7. Балканска Вело Патека
 8. Реконструкција и санација на локален патен правец клучка Карбино на М-6 (Струмица – Штип) до населено место Добрашинци
 9. Создавање на прекугранична мрежа помеѓу општинските експерти за програми и проекти во прекуграничниот регион - ПМ-НЕТ
 10. Уредување на просторот околу Смоларски водопад во зоната на активно управување
 11. Формирање на „Регионален центар за сертификација“ во Југоисточниот плански регион
 12. Паљурци - Амфитатар
 13. Изградба на дел од локален пат од с.Банско-општина Струмица до с.Моноспитово-општина Босилово
 14. Уредување на просторот околу манастирските локалитети на Св.Ѓорги во с.Ораовица и Св. Стефан во с.Конче
 15. Ефикасно користење на сончевата енергија за подобра иднина
 16. Индустриски зони и комерцијални патишта во прекуграничната област - Зони и Патишта
 17. Подобрување на патната мрежа за развој на руралната прекугранична област - АГРАС
 18. Регионален Бизнис Центар - Гевгелија
 19. „Кон иднината“ - Студија за потенцијалот и искористување на обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион
 20. Зголемување на безбедноста во сообраќајот на магистралниот пат М-6 (с. Босилово - с. Турново) преку изградба на тротоари и регулирање и прифаќање на површинските атмосферски води

 21. Изработка на техничка документацијаза изградба на локален пат с. Бориево - с. Колешино во должина од 6,3 км

 22. Подобрување на патната мережа во областа с.Доброшинци -регионална депонија во ЈИР - брана „Турија“ - с.Нивичино

 23. Изградба на систем за фотоволтаични модули во 10 општински училишта

 24. Вода за сите: Управување со сливот на река Струмица
 25. Подобрување на енергетската ефикасност на 10 јавни згради во Југоисточниот плански регион
 26. Планините зборуваат и нé поврзуваат
 27. Подобрување на условите за квалтетен живот и безбедност на граѓаните од населените места низ кој поминуваат патиштата А4, Р1105 и Р1102 во ЈИПР
 28. Подобрување на квалитетот на животот на младите луѓе во руралните средини во Југоисточниот плански регион
 29. EU LEADER пристапот во општини од Југоисточниот плански регион
 30. Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион
 31. Реконструкција и адаптација на објекти наменети за Културни домови во с.Стојаково – општина Богданци, с. Радово – општина Босилово и с. Ракитец - општина Конче
 32. „Вмрежување на МСП од Креативната индустрија во прекуграничниот регион" – ПАРК
 33. Иновативни средства за промоција на туризмот во регионот
 34. Уредување на излетнички места на Габровски водопади – општина Струмица, Смрдлива вода – општина Гевгелија, Смоларски и Колешински водопади – општина Ново Село, за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот регион
 35. Изработка на Регионален план со десет општински планови за интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион
 36. Развој на патната инфраструктура преку изградба на мост за поврзување на руралните места во општините Босилово, Ново Село и Струмица
 37. Уредување на излетничко место покрај Дојранското крајбрежје во с. Николиќ, општина Дојран
 38. Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир
 39. Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа
 40. Изградба на локален пат кој ги поврзува селата Муртино и Еднокуќево во должина од - 1.387 метри - втора фаза
 41. Изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км
 42. Изградба на канализационен систем за фекална отпадна вода во Стар Дојран за улица Вељко Влаховиќ и дел од улица Никола Карев
 43. Поставување на урбана опрема на Кочулски водопади
 44. Проширувањето на функциите на Центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор
 45. Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа во Дојран
 46. Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш
 47. Реконструкција на пат од крстосница за с.Добрашинци до брана Турија од КМ 0+0000 до КМ 0+800 во општина Василево

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top