На 12.06.2020 година, Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-а Жулиета Ѓуркова заедно со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Г-н Трајан Димковски потпиша договор за реализација на проектот „Подобрување на постојната патна инфраструктура во руралните средини во Југоисточниот плански регион заради подобар пристап до земјоделските површини“, кој ќе се реализира во рамки на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2020 година.

 

Проектот е со вкупна вредност од 1.575.580 денари, средства со кои ќе се обноват пристапни патишта до обработливите површини во четири општини од Југоисточниот плански регион, во општина Босилово, Богданци, Гевгелија и Ново Село и ќе се обезбеди пристап до вкупно 278 хектари плодно земјоделско земјиште.

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во наредниот период ќе добие и дополнителни средства со кои ќе се овозможи ревитализација на пристапни патишта до земјоделски површини и во други населени места со цел да се одговори на барањата и на другите општини во регионот, а кои се од големо значење за земјоделските производители во Југоисточниот плански регион.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top