На ден 21.10.2020 во Дом на АРМ во Струмица се одржа Првата регионална работилница за изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024. На средбата согласно протоколот за спроведување на мерки за заштита од Ковид-19, учествуваа претставници на засегнатите страни од Југоисточиот плански регион (претставници на општини, јавни институции, приватен и граѓански сектор).

 

 

 


На работилницата беа претставени клучните наоди од секторските анализи за утврдување на моменталната состојба во регионот, се одредија приоритетните стратешки области за следниот плански период, беа формирани групи во кои учесниците работеа на подготвување на SWOT анализи по одредените приоритетни стратешки области.

На крај се пристапи кон дефинирање на Визијата за регионот за следните пет години и областите во кои ќе се врши спроведување на мерките и активностите со цел да се дефинира посакуваната состојба во Југоисточниот регион во 2024 година.

Процесот на изготвување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион е поддржан преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој се спроведува со финансиска поддршка од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка во Р.С. Македонија.

Втората регионална работилница за изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024, предвидено е да се одржи на 11ти Ноември, 2020 година.

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top