На ден 11.11.2020 виртуелно на онлајн платформата ЗООМ се одржа Втората регионална работилница за изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024 на која учествуваа претставници на засегнатите страни од Југоисточиот плански регион (претставници на општини, јавни институции, приватен и граѓански сектор).

 

 

 

На Втората Работилницата за почеток беше презентирана нацрт Визијата за Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024, како и стратешките области предложени од претходната работилница.

Потоа се пристапи кон работа во групи каде учесниците се фокусираа на дефинирање на стратешките цели, приоритети и мерки за Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024, изработка на Акцискиот План за спроведување на Програмата, како и на дефинирањето на потребни средства и извори на финансирање водејќи сметка за родово одговорно буџетирање.

Процесот на изготвување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион е поддржан преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој се спроведува со финансиска поддршка од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка во Р.С. Македонија.

Финалната Конференција на која ќе биде презентирана Нацрт Верзијата на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024, предвидено е да се одржи на 02.12.2020 година.

 

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top