Во рамките на проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион“ финансиран од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка се одржа серија на обуки за работно оспособување и за учење на правилата за спортската параолимписка дисциплина „Бочија“ во 4 Дневни Центри за лица со попреченост во Југоисточниот плански регион.

 

 

 

Во рамките на проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион“ финансиран од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка се одржа серија на обуки за работно оспособување и за учење на правилата за спортската параолимписка дисциплина „Бочија“ во 4 Дневни Центри за лица со попреченост во Југоисточниот плански регион.

Учесници на обуките беа вработени и волонтери, корисници и родители на корисниците во Дневните центри кои преку теоретски и практичен дел се запознаа со правилата на играње на параолимписката спортска дисциплина Бочија, техники за принтање врз текстил со помош на Сито печат, изработка на рачни украси со разновидни мотиви со помош на Грничарско колце и силиконски модли.

Имено во рамки на проектот, кој го имплементира Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Дневните Центри за лица со попреченост во Валандово, Гевгелија, Радовиш и Струмица се опремени со реквизити и опрема за работна окупација, психомоторен развој и достапност.

Грничарско колце, разбој за ткаење, опрема за спортот Бочија, сито печат за печатење на најразчични теми врз ткаенина и хартија, транспортер за инвалидски колички, трицикли, интерактивни уреди, сунгерасти реквизити и најразлични репроматеријали за изработка на магнетни и глинени украси се само дел од опремата која ги збогатува постоечката образовна програма која ја добиваат корисниците, додека пак со доставените транспортери за пренесување на инвалидски колички во иднина ќе се овозможи непречено учество на овие лица на најразлични настани кои се одвиваат во затворени објекти кои немаат соодветен пристап за лица со телесна попреченост.

Станува збор за проект кој дава придонес во областа на подигање на свеста за вклучување на лицата со различни попречености во општествениот и социјалниот живот во регионот како и подобрување на секојдневниот престој во Дневните Центри.

Набавената опрема и стекнатите знаења ќе овозможат долгорочни промени во начинот на работење со лицата со различни попречености во однос на работно оспособување, зголемување на вклученоста на пазарот на трудот и социјална вклученост на регионално ниво.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top