На 30.12.2020 година поради пандемијата Ковид-19, преку ЗООМ платформата, онлајн се одржа XXIV (дваесет и четвртата) и последна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година, на која присуствуваа градоначалниците на општините од регионот и Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

 

Пред присутните градоначалници, Раководителот на Центарот Г-а Жулиета Ѓуркова ги презентираше Предлог Финансискиот план за работа на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година, како и Предлог Акциониот план за 2021 година за спроведување на Програмата за рамномерен регионален развој на Југоисточниот плански регион кои на седницата едногласно беа усвоени.

На оваа Седница исто така беа донесени и едногласно усвоени и одлуките за примопредавање и преотстапување на користење и одржување на локален пат с.Бориево – с.Колешино на општина Босилово и општина Ново Село; Одлуката за примопредавање и преотстапување на користење и одржување на локален патен правец од Клучка со Р 604 пат Струмица – Дојран со клучка П-611 пат Валандово – Гевгелија на општина Дојран и Одлуките за примопредавање и преотстапување на користење и одржување на пат Богородица – Стојаково, крстосница со регионален пат Гевгелија – Богородица прва фаза на општина Богданци и втора фаза на општина Гевгелија.

 

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top