Лејманов извештај во рамки на проектот „Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја - COMBINE2PROTECT“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р. Северна Македонија.

 

 

 

 

 

Лејманов извештај е активност за промоција на проектот кој има за цел подигање на јавната свест презентирајќи ги активностите, резултатите и целите на проектот со најважните информации и краток опис на она кое ќе се реализира во рамките на овој проект, со помош на сите четири проектни партнери: Центарот за развој на Југоисточниот плански регион како Лидер Партнер, Универзитетот “Аристотел” од Солун, Грција, Државниот инспекторат за животна средина на Р.Северна Македонија и Регионот на Западна Македонија од Флорина, Грција како имплементатори на проектот.

Лејмановиот извештај може да го најдете на следниов линк: http://www.rdc.mk/southeastregion/files/Za_prezemanje/2019/Laymans-Report-C2P-FINAL---MKD.pdf

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top