Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“ започна со поставување на Агрометеоролошките станици на утврдените локации во регионот.

Улогата на овие станици е да мерат временски прогнози коишто земјоделците ќе ги добиваат на своите телефони преку користење на мобилна апликација како и предупредувања за болести кои се јавуваат на одредена култура за што ќе биде инсталиран софтвер за прогноза на болести.

 

 

 

Покрај примената на Агрометеоролошките станици за олеснување на производствениот процес во земјоделието, проектот ќе добие и едукативна вредност со поставување на дел од станиците на земјоделски површини кои се користат од училиштата во регионот за едукативни практични намени.

Затоа првата Агрометеоролошка станица беше поставена во Валандово на земјоделска површина во сопственост на С.О.У „Гоце Делчев“, на која има засеано винова лоза.

Практичната настава ќе биде осовремена и за учениците на С.О.У „Димитар Влахов“ во Струмица со што ќе биде поставена Агрометеоролошка станица која професорите и учениците ќе ја користат во своите практични настави.

Во рамките на проектот, претставници од општините ќе се здобијат со Сертификат за начинот на управување и користење на станиците, а во соработка со сите општини и економскиот оператор, во секоја општина Центарот ќе организира информативни денови за земјоделците и сите заинтересирани страни со цел да се пренесе значењето на податоците кои ќе се мерат преку станиците и како да се подобри одгледувањето на земјоделските култури и заштита на животната средина преку користење на измерените податоци и прогнози.

Овој проект е финансиран преку Грантова шема за инвестициски проекти на планските региони за 2019 година од страна на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка. 

     

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top